Osoby niepełnosprawne

null Karty parkingowe - pytania

Jaki jest termin ważności karty parkingowej (czy jest to np. 5 lat od daty jej wydania, czy data ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)?

Karta parkingowa jest wydawana na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na pięć lat.

Zatem, przy bezterminowych orzeczeniach będzie to 5 lat, a przy orzeczeniach czasowych - na czas ważności orzeczenia.

Termin ważności karty jest określony na karcie, nie musisz wyliczać go samodzielnie.

Procedura złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej do skrzynki podawczej

  1. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jeżeli orzeczenie zostało wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie nie musisz składać kserokopii orzeczenia - w takim przypadku dokładnie wypełnij pole nr 5 na wniosku o wydanie karty parkingowej. Kopię orzeczenia złóż tylko wtedy gdy orzeczenie zostało wydane przez inny zespół orzekający.

  1. DOWÓD OSOBISTY

Do wniosku o wydanie karty parkingowej składanego bezpośrednio do skrzynki podawczej nie dołączaj kopii dokumentu tożsamości.

  1. OPŁATA

Potwierdzenie przelewu wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej

  1. PODPIS WNIOSKU

Tak. Wniosek o wydanie karty parkingowej podpisuje wnioskodawca na pierwszej stronie w polu nr 23 oraz na trzeciej stronie w polu nr 48 - wzór podpisu.

  1. ODBIÓR

Kartę parkingową, za pisemną zgodą, wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres. Podpisaną zgodę złóż wraz z wnioskiem o wydanie karty parkingowej.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie w momencie kontroli?

W momencie kontroli musisz mieć przy sobie jedynie kartę parkingową.

Jakie są ulgi i uprawnienia z tytułu posiadania karty oraz sposób jej użytkowania?

Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:

1. Kartę parkingową połóż w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Z tą kartą możesz parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta

3. Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.

4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

B-35 – „zakaz postoju”

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

B-39 – „strefa ograniczonego postoju

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie)

Czy w związku ze zmianą zasad wydawania Kart parkingowych osobom niepełnosprawnym zmieniły się też zasady wydawania Kart N+?

Ponieważ, zgodnie z nowymi przepisami, ważność dotychczas wydanych Kart parkingowych kończyła się wraz z upływem dnia 30 listopada 2014 r., również Zarząd Dróg Miejskich będzie wydawał dodatkowo do tych kart Karty N+ z okresem ważności nie dłuższym niż do 30 listopada.

Do Kart parkingowych przyznanych na nowych zasadach ZDM będzie wydawał Karty N+ zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym artykule, to jest m.in. na okres nie przekraczający trzech lat.

Czy osoba niepełnosprawna posiadające legitymacje osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem 05R i 11I może nie stosować się do znaku B1?

Do niestosowania się do znaku B-1 uprawnia wyłącznie karta parkingowa (samo orzeczenie nie wystarczy).

Procedura uzyskania karty parkingowej dostępna jest w Bazie Wiedzy w art. : „Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

B-35 – „zakaz postoju”

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

WCPR (otwarcie w nowym oknie)

Czy na podstawie orzeczenia z innego miasta można wyrobić duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej w Warszawie?

Tak, o wyrobienie legitymacji i karty parkingowej możesz wnioskować w dowolnym miejskim/powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

We wniosku o wydanie karty parkingowej oprócz opłaty za wydanie karty parkingowej występuje także pojęcie opłaty ewidencyjnej (sekcja 20) wraz z informacją, że "dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r.". Jaka jest wysokość opłaty ewidencyjnej i na jaki rachunek należy dokonać wpłaty?

Data wskazana na wniosku wynika z rozporządzenia w sprawie opłat ewidencyjnych, które było kilkukrotnie nowelizowane/uchylane. Natomiast samo rozporządzenie, które reguluje wzór wniosku, nie było nowelizowane w tym zakresie.

Opłata ewidencyjna nie jest pobierana w Warszawie, gdyż Ministerstwo Cyfryzacji nie wydało komunikatu w tej sprawie, co jest związane m.in. z pracami nad systemem CEPIK.

Jeżeli karta parkingowa została uprzednio wydana na okres 5 lat, z dużym prawdopodobieństwem osoba zainteresowana posiada orzeczenie wydane na stałe. Jeżeli jest tak faktycznie to czy przepisy pozwalające honorować ważność tej karty parkingowej nie mają zastosowania?

Przepisy pozwalają honorować wyłącznie ważność kart "po terminie ważności" które zostały wydane na podstawie orzeczeń okresowych, których ważność upływa w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Jeżeli osoba zainteresowana posiada orzeczenie bezterminowe ze wskazaniem uprawnień do karty parkingowej i uzyskała kartę po 1 lipca 2014 r. (data zmiany przepisów dotyczących kart parkingowych), powinna wystąpić o wydanie kolejnej (nowej) karty parkingowej.

Czy osoba posiadające kartę parkingową z kraju Unii Europejskiej może bezpłatnie korzystać z miejsc parkingowych?

Może korzystać bezpłatnie z zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

Nie znalazłeś informacji?