Wstecz

Legalizacja pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy

 

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

W przypadkach dotyczących osób nie mogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w przypadku Warszawy na ul Taborową 33.

Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców można uzyskać wyłącznie pod numerem: 47 721 76 75.

 

Na skróty:

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Przekroczenie granicy

Punkty recepcyjne w województwach

Status uchodźcy

Zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt

Czasowy wyjazd obywatela Ukrainy z Polski 

Nie jestem obywatelem Ukrainy

Najczęściej zadawane pytania

Do góry

 

 

 

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Informacje dostępne są na stronie https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy/kontakt

 

Na stronie ambasady ukraińskiej znajdziesz wiele przydatnych informacji, między innymi:

 1. Z jaką sprawą mogę się udać do ambasady?

 2. Czy mogę otrzymać nowy paszport zagraniczny w Polsce?

 3. Jeśli osoba przekroczyła granice z wewnętrznym paszportem ukraińskim,  czy musi się zgłaszać do ambasady lub zarejestrować się w ambasadzie, lub wnosić informacje o dzieciach, lub przedłużać paszport?

 4. Co potrzebuje, żeby przebywać w Polsce legalnie, jeśli podczas przekroczenia granicy nie dostałam pieczątki?

 5. Jeśli obywatel Ukrainy ma tylko wewnętrzny paszport książeczką, czy może wyrobić dokument potwierdzający jego dane?

 6. Co robić, jeśli paszport stracił ważność i jak wpisać dziecko do paszportu zagranicznego rodzica?

 7. Informacje o ochronie międzynarodowej.

 8. Informacje o statusie uchodźcy.

Do góry

 

 

 

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy.  Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.

Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.

Informacje o nadaniu numeru PESEL oraz profilu zaufanego znajdziesz na stronie: Sprawy urzędowe dla obywateli Ukrainy.

Do góry

 

 

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Ustawa obejmuje:

 • obywateli Ukrainy,

 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka i członków ich rodzin,

 • małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,

 • dziecko urodzone w Polsce przez obywatelkę Ukrainy,

którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022r. 

Dokumenty

Honorowane są: paszport biometryczny, paszport wydany we wcześniejszych latach (nie biometryczny), wewnętrzny paszport ukraiński, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy (plastikowe lub papierowe laminowane), itp. Każdy dokument ukraiński, potwierdzający tożsamość jest uznawany, bez względu na to czy jest ważny, nieważny, uszkodzony.

Ważne 

Obywatele Ukrainy, którzy są objęci definicją specustawy, niezależnie od posiadanych lub nie posiadanych dokumentów również posiadają legalny pobyt na terytorium RP w  okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

Ustawa nie obejmuje:

 • obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy,

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

 • status uchodźcy,

 • ochronę uzupełniającą,

 • zgodę na pobyt tolerowany.

Wymienione powyżej przypadki są objęte zwykłą ustawą o cudzoziemcach.

Oznacza to, że jeżeli obywatel Ukrainy uzyskał przed wybuchem wojny (przed datą 24.02. 2022 roku) w Polsce jakikolwiek dokument pobytowy/zezwolenie na pobyt to specustawa go nie obejmuje. Ta sytuacja dotyczy również obywateli Ukrainy, którzy złożyli albo zadeklarowali złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ustawa – skrót informacji 

Do góry

 

 

 

Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Dla kogo

Jeśli przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23.02.2022, nie masz obywatelstwa Ukrainy i nie jesteś małżonkiem obywatela Ukrainy ale:

 • mieszkałeś w Ukrainie legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie jesteś w stanie bezpiecznie powrócić do kraju lub regionu pochodzenia lub

 • mieszkałeś w Ukrainie na podstawie statusu uchodźcy lub podobnej formy ochrony lub jesteś członkiem rodziny osoby objętej w Ukrainie takimi formami ochrony możesz zostać objęty ochroną czasową w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Unii Europejskiej możesz korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Dotyczy to:

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.

Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:

 • małżonka

 • małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione

 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu ww. osoby.

 

Bezpłatne zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej

Cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

Sprawę można załatwić:

 • osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19

 • on-line w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz rejestracyjny dostępny jest w czterech wersjach językowych: polskiejangielskiejukraińskiej oraz rosyjskiej. Podczas rejestracji on-line należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. obywatelstwa, posiadanych dokumentów czy daty wyjazdu z Ukrainy. Ostatnim krokiem jest wybór preferowanego miejsca odbioru zaświadczenia, w tym celu konieczne jest również podanie danych osobowych oraz kontaktowych. Po prawidłowej rejestracji, cudzoziemiec otrzyma wiadomość SMS z informacją o miejscu i terminie otrzymania dokumentu.

Nie jest konieczne składanie pisemnych wniosków – wystarczy osobisty kontakt z przedstawicielem urzędu. Konieczne jest natomiast przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przed 24 lutego br. cudzoziemiec korzystał z ochrony w Ukrainie, legalnie przebywał w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności (do 4 marca 2023 r.) poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

Do góry

 

 

 

Przekroczenie granicy

Straż graniczna (SG) rejestruje obywateli ukraińskich, na dwa sposoby:

 1. na granicy pokazują dokument, są rejestrowani w systemie – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie

 2. obywatele Ukrainy wjeżdżają do Polski bez wstępnej rejestracji przez SG, nie posiadają żadnego potwierdzenia dot. wjazdu do Polski – wtedy SG rejestruje osobę na podstawie złożonego w organie gminy wniosku o nadanie nr PESEL. 

Jeżeli potrzebujesz informacji na temat szczegółowych zasad przekraczania granicy – skontaktuj się ze strażą graniczną, tel. +48 82 568 51 19. Przydatne informacje na stronie Straży Granicznej

Do góry

 

 

 

Punkty recepcyjne w województwach

Sprawdź punkty recepcyjne w poszczególnych województwach na stronie.

Do góry

 

 

 

Status uchodźcy

Sprawami uchodźców, jeżeli chcą uzyskać status uchodźcy w Polsce zajmuje się Urząd do spraw cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, tel. 47 721 75 75, link do strony: https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow.

Do góry

 

 

 

Zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt

Jeżeli nie chcesz uzyskać statusu uchodźcy, ale chcesz uzyskać zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt – musisz się zgłosić do wydziału do spraw cudzoziemców lub wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców we właściwym urzędzie wojewódzkim. Link z danymi kontaktowymi do naszego urzędu wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc.

Wnioski o pobyt czasowy

Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy pomiędzy 9 a 18 miesiącem pobytu w Polsce (jeżeli wniosek będzie złożony przed upływem 9 miesięcy licząc od dnia wjazdu do Polski – pozostanie bez rozpoznania). Zezwolenie będzie wydawane na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Do góry

 

 

 

Dokumenty dotyczące pobytu w Polsce, których okres ważności kończy się od dnia 24.02.2022 roku

Jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy przypada na 24 lutego 2022 r. to następujące dokumenty ulegają przedłużeniu:

do 31 grudnia 2022 r.

 • wiza krajowa

 • pobyt czasowy

o 18 miesięcy: 

 • karty pobytu

 • polskie dokumenty tożsamości

 • zgoda na pobyt tolerowany

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tel. (22) 695 67 73 

Urząd do Spraw Cudzoziemców tel. 47 721 76 75

Do góry

 

 

 

Czasowy wyjazd obywatela Ukrainy z Polski 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do pobytu przez 18 miesięcy, które zapewnia ustawa. Jeżeli będzie przebywał dłużej niż jeden miesiąc traci legalny pobyt w Polsce, prawo do opieki medycznej, świadczeń i pomocy społecznej.

Do góry

 

 

 

Nie jestem obywatelem Ukrainy

Obywatele innych państw niż Ukraina uciekający z terytorium Ukrainy (np. obywatele Afganistanu, Algierii, krajów afrykańskich) nie są objęci specustawą. Takie osoby obejmuje zwykła ustawa o cudzoziemcach:

 1. Jeżeli mieli status uchodźcy na Ukrainie – zgłaszają się do ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Polsce

 1. Jeżeli mieli jakikolwiek potwierdzony pobyt na Ukrainie (wiza w paszporcie, ukraińska karta pobytu) – zgłaszają się do swojej placówki dyplomatycznej w Polsce celem powrotu do kraju macierzystego 

 • lub rozpoczynają procedury pobytowe w Polsce,

 • lub jeżeli chcą przedostać się do innego kraju unijnego – zgłaszają się do placówki dyplomatycznej kraju docelowego

 1. Jeżeli nie potrafią udowodnić legalnego pobytu na Ukrainie – zgłaszają się do naszego Urzędu ds. cudzoziemców (ul. Taborowa) celem dalszych procedur legalizacji pobytu w Polsce

 • lub zgłaszają się do placówki dyplomatycznej swojego kraju,

 • lub zgłaszają się do placówki dyplomatycznej kraju, do którego chcą się docelowo udać.

Zobacz też: Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Do góry

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 • COVID – kwarantanna, testy

Kwarantanna została zniesiona.

 • Przedłużenie legalnego pobytu (wizy, ruch bezwizowy, zezwolenie na pobyt) nie wjeżdżając do Ukrainy

W przeciągu kilku dni będą na stronie ua.gov.pl specjalne, szczegółowe informacje na ten temat. Zadbamy aby pobyt był legalny.

 • Czy można po przekroczeniu granicy kierować się dalej na zachód nie mając wizy

Po przekroczeniu granicy Polski, jeśli chcesz udać się do innego kraju, powinieneś skonsultować się z ambasadą tego kraju.

 • Pomoc w ewakuacji z Ukrainy

Niestety nie mamy informacji na temat transportu na terenie Ukrainy. Prosimy kontaktować się z ukraińskimi fundacjami w tej sprawie.

 • Dokumenty potrzebne na granicy

Przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeśli dziecko nie ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia.

 • Punkty pomocy – informacyjne dla obywateli Ukrainy

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na tej stronie internetowej ua.gov.pl.  

 • Powrót do ojczyzny poza Polską/Europą (np. studenci na Ukrainie)

Można wjechać do Polski i kontynuować podróż. Jeśli będą problemy, należy skonsultować się z ambasadą swojego kraju.

 • Jak sprowadzić rodzinę

Wszystkie informacje znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce.

 • Brak nowego biometrycznego paszportu, tylko inna wersja

Przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeśli dziecko nie ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia.

 • Jak sprowadzić kogoś z Rosji

Decyzję o przekroczeniu Polskiej granicy podejmie polska straż graniczna. Obywatele innego kraju mogą przekroczyć przez granicę okazując dowód tożsamości lub paszport.

 • Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

Nie musisz składać wniosku aby dalej legalnie przebywać w Polsce.

 • Mężczyźni w wieku poborowym

Z naszych informacji wynika, że mężczyźni w wieku poborowym 18-60 lat nie są przepuszczani przez granicę Ukrainy. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje ukraińska straż graniczna.

 • Co jeśli nie mamy się gdzie zatrzymać

Należy stawić się w punkcie recepcyjnym. Listę punktów znajdziesz tutaj: ua.gov.pl

Funkcjonują również punkty informacyjne na dworcach kolejowych we wszystkich miastach wojewódzkich. Udaj się do nich aby zdobyć informacje.

 • Zwierzęta

Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

 • Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granicy

Skontaktuj się ze Strażą Graniczną - nr infolinii: +48 82 568 51 19.

 • Przewlekle chorzy

W sprawie transportu medycznego prosimy o kontakt z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy. Po przekroczeniu granicy Polska zapewnia opiekę medyczną i fundacje charytatywne.

Do góry


Nie znalazłeś informacji?