null Legalizacja pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy

 

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

W przypadkach dotyczących osób nie mogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w przypadku Warszawy na ul Taborową 33.

Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców można uzyskać wyłącznie pod numerem: 47 721 76 75.

 

Na skróty:

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Informacja dla cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24.02.2022 roku

Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Przekroczenie granicy

Status uchodźcy

Zezwolenie na pobyt

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

Rezygnacja ze statusu UKR

Nie jestem obywatelem Ukrainy

Do góry

 

 

 

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Informacje dostępne są na stronie https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy/kontakt

Na stronie ambasady ukraińskiej znajdziesz wiele przydatnych informacji, między innymi:

 1. Z jaką sprawą mogę się udać do ambasady?

 2. Czy mogę otrzymać nowy paszport zagraniczny w Polsce?

 3. Jeśli osoba przekroczyła granice z wewnętrznym paszportem ukraińskim,  czy musi się zgłaszać do ambasady lub zarejestrować się w ambasadzie, lub wnosić informacje o dzieciach, lub przedłużać paszport?

 4. Co potrzebuje, żeby przebywać w Polsce legalnie, jeśli podczas przekroczenia granicy nie dostałam pieczątki?

 5. Jeśli obywatel Ukrainy ma tylko wewnętrzny paszport książeczką, czy może wyrobić dokument potwierdzający jego dane?

 6. Co robić, jeśli paszport stracił ważność i jak wpisać dziecko do paszportu zagranicznego rodzica?

 7. Informacje o ochronie międzynarodowej.

 8. Informacje o statusie uchodźcy.

Do góry

 

 

 

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatel Ukrainy, objęty ustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji ustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie ustawy. Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.

Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.

Informacje o nadaniu numeru PESEL oraz profilu zaufanego znajdziesz na stronie: Sprawy urzędowe dla obywateli Ukrainy.

Do góry

 

 

 

Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Diia.pl – to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 roku. Poświadcza on legalność pobytu w Polsce.

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość co może się przydać przy korzystaniu z usług medycznych czy staraniu się o pracę.

Przekraczanie granicy

Od 23 lipca 2022 roku Diia.pl razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Tym samym samo tylko „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.

Aplikacja mObywatel film

Film

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

Każda osoba, która:

 • ma ukraińskie obywatelstwo

 • jest pełnoletnia

 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku

 • ma nadany numer PESEL

 • ma aktywny profil zaufany.

Gdzie uzyskasz profil zaufany?

W dowolnym urzędzie dzielnicy, przy okazji wnioskowania o nadanie numeru PESEL. Jeśli osoba nie wnioskowała od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwrócić się o jego założenie w urzędzie, najlepiej w urzędzie, w którym otrzymała PESEL.

Jak założyć profil zaufany?

 • Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu zaznacz zgodę na przekazywanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego

 • Podaj adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora.

 • Na podany e-mail otrzymasz login a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Jak aktywować aplikację?

 • Ściągnij i uruchom aplikację mObywatel

 • Zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji

 • Aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem:  Android 6.0 (wzwyż) oraz iOS 13.0 (wzwyż).

Kontakt

Infolinia  +48 22 182 22 51
Pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 18:00 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl na stronie:

PL https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt

UA https://www.gov.pl/mobywatel/ua 

Дія пл Facebook

Дія пл Twitter

Do góry

 

 

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Ustawa obejmuje:

 • obywateli Ukrainy,

 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka i członków ich rodzin,

 • małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,

 • dziecko urodzone w Polsce przez obywatelkę Ukrainy,

którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022r. 

Dokumenty

Honorowane są: paszport biometryczny, paszport wydany we wcześniejszych latach (nie biometryczny), wewnętrzny paszport ukraiński, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy (plastikowe lub papierowe laminowane), itp. Każdy dokument ukraiński, potwierdzający tożsamość jest uznawany, bez względu na to czy jest ważny, nieważny, uszkodzony.

Ustawa nie obejmuje:

 • obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy,

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

 • status uchodźcy,

 • ochronę uzupełniającą,

 • zgodę na pobyt tolerowany.

Wymienione powyżej przypadki są objęte ustawą o cudzoziemcach.

Oznacza to, że jeżeli obywatel Ukrainy uzyskał przed wybuchem wojny (przed datą 24.02. 2022 roku) w Polsce dokument pobytowy/zezwolenie na pobyt to ustawa go nie obejmuje. Ta sytuacja dotyczy również obywateli Ukrainy, którzy złożyli albo zadeklarowali złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowelizacja ustawy od 1.07.2024 r.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy został przedłużony:

 • do 30 września 2025 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/854

 

Do góry

 

 

 

 

Informacja dla cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24.02.2022 roku

Z powodu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 31 lipca 2023 r. zakończyły się okresy przedłużeń oraz pobytu cudzoziemców uznawanego dotąd za legalny na podstawie ustawy COVID-19.  

Do końca lipca 2023 r.osoby te powinny złożyć wnioski do Wojewody Mazowieckiego (otwarice w nowym oknie) - urząd przy ul. Marszłkowskiej 5, o przedłużenie prawa pobytu.

Przepisy dotyczą wszystkich cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24.02.2022.

Wyjaśnienie

Dotyczy sytuacji gdy:

 1. w dniu 14 marca 2020 r. cudzoziemcy przebywali w kraju na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych:

 • w ramach ruchu bezwizowego,

 • na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie,

 • wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

 • dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

 • wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. przedłużenie z mocy prawa:

 • okresów pobytu i ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

 • upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy;

 1. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

 • terminów opuszczenia terytorium Polski, wynikających z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (obecnie terminów dobrowolnego wyjazdu), na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (art. 15zzzb);

 • terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

 • okresów ważności kart pobytu;

 • okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, wydawanych cudzoziemcom na czas trwania postępowań w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;

 • okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają: dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;

 • okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca;

 • okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. spowodowało, że 2 lipca 2023 r. rozpoczęły swój bieg terminy 30-dniowe określone w powyższych przepisach.

W konsekwencji z końcem dnia 31 lipca 2023 r. zakończyły się okresy przedłużeń oraz pobytu uznawanego za legalny na podstawie ustawy COVID-19.

Informacje na stronie rządowej: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemców - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/aktualnosci/odwolanie_covid_PL

Do góry

 

 

 

Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Dla kogo

Jeśli przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23.02.2022, nie masz obywatelstwa Ukrainy i nie jesteś małżonkiem obywatela Ukrainy ale:

 • mieszkałeś w Ukrainie legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie jesteś w stanie bezpiecznie powrócić do kraju lub regionu pochodzenia lub

 • mieszkałeś w Ukrainie na podstawie statusu uchodźcy lub podobnej formy ochrony lub jesteś członkiem rodziny osoby objętej w Ukrainie takimi formami ochrony możesz zostać objęty ochroną czasową w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Unii Europejskiej możesz korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Dotyczy to:

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia

 • bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina (i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.

Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:

 • małżonka

 • małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione

 • innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu ww. osoby.

Bezpłatne zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej

Wnioski o wydanie zaświadczenia (wzór formularza do pobrania na dole strony) można składać:

 • pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa,
 • e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl,
 • elektronicznie przez platformę ePUAP,
 • osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

Przedłużenie obowiązywania ochrony czasowej

Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2025 r.

Przepisy nie przewidują podstawy prawnej do wymiany już wydanych zaświadczeń z powodu przedłużenia obowiązywania ochrony czasowej. Dokumenty zawierają stosowną adnotację o przedłużeniu okresu ich ważności z mocy prawa. Stąd też cudzoziemcy, którzy dotąd otrzymali zaświadczenia mogą dalej posługiwać się nimi jako dokumentami pobytowymi potwierdzającymi ich status prawny.

Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski. W takim przypadku potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Informacje na temat zasad wydawania zaświadczeń można znaleźć TUTAJ.

https://www.gov.pl/web/ochrona/przedluzenie-obowiazywania-zaswiadczen-o-objeciu-ochrona-czasowa-do-4-marca-2025-r

Do góry

 

 

 

Przekroczenie granicy

Straż graniczna (SG) rejestruje obywateli ukraińskich, na dwa sposoby:

 1. na granicy pokazują dokument, są rejestrowani w systemie – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie

 2. obywatele Ukrainy nie posiadają żadnego potwierdzenia dot. wjazdu do Polski 

Od 23 lipca 2022 roku Diia.pl razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Tym samym samo tylko „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.

Jeżeli potrzebujesz informacji na temat szczegółowych zasad przekraczania granicy – skontaktuj się ze strażą graniczną, tel. +48 82 568 51 19 lub + 48 22 500 43 76 od poniedziałku do piątku (w godzinach 8.15-16.15), z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Przydatne informacje na stronie Straży Granicznej

Do góry

 

 

 

Status uchodźcy

Sprawami uchodźców, jeżeli chcą uzyskać status uchodźcy w Polsce zajmuje się Urząd do spraw cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, tel. 47 721 75 75, link do strony: https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow.

Do góry

 

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny (PESEL z UKR) mogą ubiegać się o pobyt czasowy w urzędach wojewódzkich, związany z:

 • zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę
 • zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwoleniem na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Następuje utrata statusu UKR.

Do góry

 

 

 

Dokumenty dotyczące pobytu w Polsce, których okres ważności kończy się od dnia 24.02.2022 roku

Jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy przypada od dnia 24 lutego 2022 r. ulegają przedłużeniu do 30 września 2025 r. następujące dokumenty:

 • wiza krajowa

 • pobyt czasowy

 • karty pobytu

 • w ramach ruchu bezwizowego.

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tel. (22) 695 67 73 

Urząd do Spraw Cudzoziemców tel. 47 721 75 75

Do góry

 

 

 

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

Obywatel Ukrainy jest zobowiązany zgłosić wyjazd z Polski jeżeli będzie on trwał powyżej 30 dni. 

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni powoduje utratę statusu cudzoziemca UKR i jego automatyczną zmianę na status NUE. Oznacza to utratę uprawnień wynikających ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Status UKR zostanie cofnięty w przypadku gdy:

 • Straż Graniczna odnotuje wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni,

oraz jeśli obywatel Ukrainy:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

 • złożył w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarował zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub którego takie deklaracje zamiaru dotyczą;

 • korzysta z ochrony czasowej na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy

Obywatel Ukrainy składa w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Dzielnicy oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski. 

Wzór oświadczenia PL/UKR

Wzór oświadczenia PL/RUS

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu, które zapewnia ustawa. Jeżeli będzie przebywał dłużej niż 30 dni traci legalny pobyt w Polsce, prawo do opieki medycznej, świadczeń i pomocy społecznej.

Do góry

 

 

 

Rezygnacja ze statusu UKR

Obywatele Ukrainy mogą w dowolnym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji ze statusu UKR w dowolnej Delegaturze BAiSO.

Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL. Złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie zmianą statusu z UKR na NUE z dniem złożenia.

Do góry

 

 

 

Nie jestem obywatelem Ukrainy

Obywatele innych państw niż Ukraina uciekający z terytorium Ukrainy (np. obywatele Afganistanu, Algierii, krajów afrykańskich) nie są objęci ustawą o pomocy. Takie osoby obejmuje ustawa o cudzoziemcach:

 1. Jeżeli mieli status uchodźcy na Ukrainie – zgłaszają się do ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Polsce

 1. Jeżeli mieli jakikolwiek potwierdzony pobyt na Ukrainie (wiza w paszporcie, ukraińska karta pobytu) – zgłaszają się do swojej placówki dyplomatycznej w Polsce celem powrotu do kraju macierzystego 

 • lub rozpoczynają procedury pobytowe w Polsce,

 • lub jeżeli chcą przedostać się do innego kraju unijnego – zgłaszają się do placówki dyplomatycznej kraju docelowego

 1. Jeżeli nie potrafią udowodnić legalnego pobytu na Ukrainie – zgłaszają się do naszego Urzędu ds. cudzoziemców (ul. Taborowa) celem dalszych procedur legalizacji pobytu w Polsce

 • lub zgłaszają się do placówki dyplomatycznej swojego kraju,

 • lub zgłaszają się do placówki dyplomatycznej kraju, do którego chcą się docelowo udać.

Zobacz też: Ochrona czasowa dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Ukrainy

Do góry

Nie znalazłeś informacji?