null Sprawy urzędowe dla obywateli Ukrainy

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

 

Sprawy związane z legalizacją pobytu znajdziesz tutaj

W przypadkach dotyczących osób nie mogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w przypadku Warszawy na ul Taborową 33.

Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców można uzyskać wyłącznie pod numerem: 47 721 76 75.

 

Na skróty:

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Punkty przyjmowania wniosków PESEL w dzielnicach

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

Rezygnacja ze statusu UKR

Przywrócenie statusu UKR

Mobilny punkt paszportowy

Profil zaufany

Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie Dobry Start

Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Zgłoszenie zgonu

Zameldowanie

Rejestracja pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Prawo jazdy

Orzekanie o niepełnosprawności

Ukraińskie dokumenty tożsamości

Przewóz pieniędzy przez granicę

OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna

Opiekun tymczasowy

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy

Do góry

 

 

 

Ambasada Ukrainy i placówki konsularne

Informacje dostępne są na stronie https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy/kontakt

Na stronie ambasady ukraińskiej znajdziesz wiele przydatnych informacji, między innymi:

 1. Z jaką sprawą mogę się udać do ambasady?

 2. Czy mogę otrzymać nowy paszport zagraniczny w Polsce?

 3. Jeśli osoba przekroczyła granice z wewnętrznym paszportem ukraińskim,  czy musi się zgłaszać do ambasady lub zarejestrować się w ambasadzie, lub wnosić informacje o dzieciach, lub przedłużać paszport?

 4. Co potrzebuje, żeby przebywać w Polsce legalnie, jeśli podczas przekroczenia granicy nie dostałam pieczątki?

 5. Jeśli obywatel Ukrainy ma tylko wewnętrzny paszport książeczką, czy może wyrobić dokument potwierdzający jego dane?

 6. Co robić, jeśli paszport stracił ważność i jak wpisać dziecko do paszportu zagranicznego rodzica?

 7. Informacje o ochronie międzynarodowej.

 8. Informacje o statusie uchodźcy.

Do góry

 

 

 

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy zgubili swoje dokumenty na terenie m.st. Warszawy proszeni są o bezpośredni kontakt z:

 1. Biurem Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15, w godz. 8.00-16.00, pod numerem telefonu 22 443 29 61, 22 443 29 62, 22 443 29 68,

 2. E-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl,

 3. lub z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod nr telefonu 19115 lub 222219115 (obsługa w j. polskim i ukraińskim).

Do góry

 

 

 

Punkty przyjmowania wniosków PESEL w dzielnicach

Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dowolnym urzędzie dzielnicy.

Od 7 czerwca 2022 roku wydawanie numerów PESEL jest realizowane przez dzielnicowe Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Punkt na Woli

Nadawanie numerów PESEL odbywa się na ul. Żelaznej 99. 

Do góry

 

 

 

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, objęty ustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. 

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nr PESEL, a podlegają definicji ustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie ustawy udzielają świadczeń.

Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.

Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Sprawdź jak załatwić sprawę

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

WAŻNE

Każdy obywatel Ukrainy, który dostał numer PESEL przed wejściem w życie ustawy, podlegający tej ustawie musi na nowo przejść procedurę nadania numeru PESEL, to znaczy przez złożenie wniosku wymaganego ustawą dopełnić pozostałych formalności. 

Nowelizacja ustawy z 13 stycznia 2023 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185) wprowadza od 28 stycznia 2023 roku termin na składanie wniosku o nadanie numeru PESEL. Aktualnie jest to 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski.

Osoby, które przyjechały do Polski przed 28 stycznia 2023 roku i nie złożyły jeszcze wniosku, mają liczony czas 30 dni na jego złożenie od dnia 28 stycznia.

Jak wypełnić wniosek o PESEL

PESEL dla obywateli Ukrainy – film

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

 • przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Twoim kraju.

Tożsamość składającego wniosek zostanie potwierdzona na podstawie posiadanych dokumentów: dowód, paszport, karta Polaka i inne lub w przypadku braku na podstawie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. Podpisanie wniosku o nadanie nr PESEL jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:

 • posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

 • którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą;

 • którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Instrukcja uzyskania numeru PESEL

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla osoby dorosłej

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla dziecka, który składa rodzic

Zobacz jak wygląda przykład wypełnionego wniosku dla dziecka, który składa opiekun faktyczny

Zapoznaj się z zasadami transliteracji z języka ukraińskiego

Zapoznaj się z zasadami transliteracji z języka rosyjskiego

Gdzie złożyć wniosek

Od 7 czerwca 2022 roku wydawanie numerów PESEL jest realizowane przez dzielnicowe Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Punkt wydawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym zakończył swoją działalność 9 czerwca 2022 roku.

Do góry

 

 

 

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

Obywatel Ukrainy jest zobowiązany zgłosić wyjazd z Polski jeżeli będzie on trwał powyżej 30 dni. 

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni powoduje utratę statusu cudzoziemca UKR i jego automatyczną zmianę na status NUE. Oznacza to utratę uprawnień wynikających ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Status UKR zostanie cofnięty w przypadku gdy:

 • Straż Graniczna odnotuje wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

oraz jeśli obywatel Ukrainy:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

 • złożył w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarował zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub którego takie deklaracje zamiaru dotyczą

 • korzysta z ochrony czasowej na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o wyjeździe z Polski w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Dzielnicy lub przez e-PUAP.

Wzór oświadczenia PL/UKR

Wzór oświadczenia PL/RUS

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu, które zapewnia ustawa. Jeżeli będzie przebywał dłużej niż 30 dni traci legalny pobyt w Polsce, prawo do opieki medycznej, świadczeń i pomocy społecznej.

Do góry

 

 

 

 

Rezygnacja ze statusu UKR

Obywatele Ukrainy mogą w dowolnym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji ze statusu UKR w dowolnej Delegaturze BAiSO.

Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL. Złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie zmianą statusu z UKR na NUE z dniem złożenia

Do góry

 

 

 

Przywrócenie statusu UKR

Przepisy ustawy przewidują możliwość ponownego nadania statusu UKR w wyniku przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Opuszczenie terytorium Ukrainy musi zostać udokumentowane lub zarejestrowane w rejestrze obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przywrócenie statusu UKR może nastąpić:

 1. w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w dowolnej Delegaturze BAiSO Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  albo,

 2. automatycznie, w wyniku zarejestrowania przez Straż Graniczną wjazdu do Polski z kraju nienależącego do strefy Schengen.

Do góry

 

 

 

Punkt paszportowy

Punkt paszportowy znajduje się Al. Jerozolimskie 179, w Centrum Handlowym Blue City. Kontakt https://warszawa.pasport.org.ua/ 

Do góry

 

 

 

Profil zaufany

Profil zaufany ułatwia dostęp do wielu usług i przyspiesza załatwianie spraw urzędowych.

Wniosek o nadanie profilu zaufanego najlepiej jest złożyć razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Jak uzyskać profil zaufany dowiesz się na tej stronie.

Do góry

 

 

 

Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Diia.pl to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 roku. Poświadcza on legalność pobytu w Polsce.

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość co może się przydać przy korzystaniu z usług medycznych czy staraniu się o pracę.

Aplikacja mObywatel film

Film

Przekraczanie granicy

Od 23 lipca 2022 roku Diia.pl razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Samo „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

Każda osoba, która:

 • ma ukraińskie obywatelstwo,

 • jest pełnoletnia,

 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,

 • ma nadany numer PESEL,

 • ma aktywny profil zaufany.

Gdzie uzyskasz profil zaufany?

W dowolnym urzędzie dzielnicy, przy okazji wnioskowania o nadanie numeru PESEL. Jeśli osoba nie wnioskowała od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwrócić się o jego założenie w urzędzie, najlepiej w urzędzie, w którym otrzymała PESEL.

Jak założyć profil zaufany?

 • Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu zaznacz zgodę na przekazywanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego

 • Podaj adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora.

 • Na podany e-mail otrzymasz login a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Jak aktywować aplikację?

 • Ściągnij i uruchom aplikację mObywatel

 • Zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji

 • Aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem: Android 6.0 (wzwyż) oraz iOS 13.0 (wzwyż).

Skąd pobrać aplikację mObywatel?

mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w bezpłatne.

Kontakt

PL https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt

UA https://www.gov.pl/mobywatel/ua 

Дія пл Facebook

Дія пл Twitter

Do góry

 

 

 

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Warszawiacy, którzy zapewniają zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się ubiegać w urzędach dzielnic. Od 14 maja 2022 roku nowe przepisy zastąpiły dotychczasowe rozporządzenie rządu z 15 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 605 ze zm.). Najpierw przepisy stanowiły, że świadczenie należy się za okres nie dłuższy niż 60 dni. Obecnie pomoc finansowa należy się za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Przewidziano też ewentualne wydłużenie tego czasu w konkretnych przypadkach.

Sprawdź jak załatwić sprawę

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szczegóły dot. świadczenia.

 • Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 

 • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (zawiera dane osób przyjętych w domu, oświadczenia o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia). 

 • Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.  

 • Gminy mogą wydłużyć okres świadczenia dla konkretnych osób:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności

 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni)

 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia

 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci

 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy

 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

 • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. 

Do góry

 

 

 

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer PESEL może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków tj.: ubrania, żywność, opłatę za mieszkanie.

Sprawdź jak załatwić sprawę

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Do góry

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Do góry

 

 

 

Świadczenie Dobry Start

Świadczenie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Kontakt https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Świadczenie Dobry Start

Do góry

 

 

 

Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Do góry

 

 

 

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Odpisy i zaświadczenia mogą otrzymać: osoba, której dokument dotyczy, jej małżonek, wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pradziadkowie, zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki, a także rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun i inne osoby, które wykażą prawnie uzasadniony interes. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania aktu stanu cywilnego są osoby, których to zaświadczenie dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy o aktach stanu cywilnego).

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Do góry

 

 

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. 

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Do góry

 

 

 

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z siedzibą urzędu stanu cywilnego, w której ma być dokonane uznanie dziecka.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Do góry

 

 

 

Zgłoszenie zgonu

Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

Zgłoszenie zgonu

Do góry

 

 

 

Zameldowanie

Osoba, która podlega ustawie w pierwszej kolejności musi uzyskać numer PESEL, a następnie, jeżeli posiada dokumenty wymagane ustawą o ewidencji ludności może się zameldować. Nie jest możliwe uzyskanie numeru PESEL w trybie specustawy przez samo zameldowanie bez złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Do góry

 

 

 

Rejestracja pojazdu

Do góry

 

 

 

Wyrejestrowanie pojazdu

Do góry

 

 

 

Prawo jazdy

Do góry

 

 

 

Orzekanie o niepełnosprawności

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną w Ukrainie, którzy mają potwierdzenie legalności pobytu na terenie Polski mogą ubiegać się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie jest właściwy do rozpatrywania wniosków obywateli ukraińskich przebywających na terenie m.st. Warszawy.

Brak jest regulacji prawnych dotyczących wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów. Systemy orzekania o niepełnosprawności w poszczególnych krajach nie są jednolite, a każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Do góry

 

 

 

Ukraińskie dokumenty tożsamości

Weryfikacja zabezpieczeń dokumentów - tożsamości, podróży i innych - poradnik praktyczny

Do góry

 

 

 

Przewóz pieniędzy przez granicę

W pełni legalnie można przewieźć przez granicę środki płatnicze o wartości do 10 tysięcy euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

Jeśli nie przekraczamy tej kwoty, to nie musimy nic i nigdzie zgłaszać. 

Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia. Dzieci są nie liczą się. Jedna osoba dorosła może mieć przy sobie 10000 euro.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy

W przypadku, gdy pieniądze w transporcie w wysokości co najmniej 10 000 euro są wwożone do Unii lub wywożone z Unii:

 • jeśli deklarację składa podróżny – ma obowiązek zgłoszenia pieniędzy,

 • jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych - w zależności od przypadku - aby złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Przejdź do rozporządzenia wykonawczego i wzorów formularzy na stronie internetowej EUR-Lex (otwarcie w nowym oknie)

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla osób wypełniających formularze deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych (plik docx 18,25 kB) (otwarcie w nowym oknie)

Infolinia w sprawach podatkowych i celnych

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerami:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

 • +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pytanie dotyczące podatków lub cła można zadać również e-mailem lub poprzez czat. Szczegóły dostępne są na stronie podatki.gov.pl (otwarcie w nowym oknie).

Dzwoniąc pod wyżej wskazane numery w godzinach od 8:00 do 16:00 można również potwierdzić w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych numer identyfikacyjny VAT kontrahenta z Unii Europejskiej.

https://www.gov.pl/web/kas/krajowa-informacja-skarbowa (otwarcie w nowym oknie).

Do góry

 

 

 

OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy wjeżdżających na teren Polski - informacja.

Do góry

 

 

 

Pomoc prawna

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

https://interwencjaprawna.pl/

Fundacja Ocalenie - Centrum Pomocy Cudzoziemcom

https://ocalenie.org.pl

Centrum Wielokulturowe

Jagiellońska 54 

https://centrumwielokulturowe.waw.pl/porady-prawne/

Do góry

 

 

 

Opiekun tymczasowy

Opiekun tymczasowy reprezentuje i sprawuje pieczę nad małoletnim obywatelem Ukrainy (również jego majątkiem), przebywającym w Polsce bez rodziców.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Nadzór nad opiekunem tymczasowym sprawuje opieka społeczna.

Pomocne informacje https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Do góry

 

 

 

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (czip)

 • ważne szczepienie na wściekliznę

 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie

 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii  

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko–ukraińską wpuszczone są do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych przy czym właściciele zwierząt są zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych.

Zasady postępowania na granicy:

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, na miejscu zwierzę zostanie bezpłatnie:

 • oznakowane,

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Po wykonaniu powyższych procedur wydane zostanie POZWOLENIE, które będzie dokumentem umożliwiającym legalne przemieszczenie ze zwierzęciem towarzyszącym do wskazanego miejsca docelowego.

W dalszej kolejności, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (miejsca tymczasowego pobytu), konieczne jest zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania dalszych informacji co do postępowania ze zwierzęciem.

Zasady postępowania w przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury na granicy:

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest:

 1. zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zwierzę zostanie zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach. Na terenie m.st. Warszawy bezpłatnie wykonać można czipowanie i szczepienie przeciwko wściekliźnielekarzy weterynarii wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną.

 2. zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania pozwolenia. W przypadku m.st. Warszawy należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15, https://www.wawa.piw.gov.pl/, e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl, tel. 22 840 43 33, 22 841 13 19, 22 851 60 02.

Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach:

Tranzyt zwierząt w UE, paszporty dla zwierząt

Według najnowszych informacji uzyskanych z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii osoby z Ukrainy chcące przemieszczać się ze zwierzętami po krajach Unii Europejskiej nie muszą wyrabiać tradycyjnego paszportu dla zwierzęcia.

W obrębie krajów Unii obowiązuje POZWOLENIE wydawane przez Powiatowego lekarza Weterynarii, które zastępuje paszport i jest respektowane przez wszystkie kraje UE.

Do góry

 

 

 

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy

Pomoc dla zwierząt można uzyskać w:

1. Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2 w godzinach 10.00-18.00. W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc udzielana jest całodobowo. Schronisko oferuje bezpłatnie:

 • szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie

 • czipowanie zwierząt,

 • pomoc zwierzętom wymagającym natychmiastowego leczenia.

W sprawie pomocy i wsparcia prosimy o kontakt na całodobowe numery telefonów: +48 22 868 15 78,  i 22 868 15 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ba@napaluchu.waw.pl lub info@napaluchu.waw.pl.

2. Prywatnych lecznicach weterynaryjnych dla zwierząt

3. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy.

Do góry

Nie znalazłeś informacji?