Osoby niepełnosprawne

null Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, zawierająca stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, aktualny druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

  2. oryginał - do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,

  3. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.

 

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Gdzie złożyć wniosek

W Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie mieszczącym się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie, poprzez Kancelarię Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) (otwarcie w nowym oknie).

Aktualny druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Nowe wzory legitymacji osób niepełnosprawnych ważne w komunikacji miejskiej

Od 1 września 2017r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, weszły w życie nowe wzory legitymacji osób niepełnosprawnych. Na wniosek osoby zainteresowanej będzie tam można umieścić informację o stopniu oraz przyczynie niepełnosprawności.

Dane dotyczące stopnia oraz przyczyny niepełnosprawności (umieszczane na legitymacji wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) zapisywane są w postaci kodu QR, a odczytanie danych możliwe jest za pomocą aplikacji do odczytu kodów QR instalowanych na smartfonach, w które wyposażeni są wszyscy kontrolerzy biletów.

Dlaczego to takie ważne?

Podanie kontrolerowi biletów informacji na temat, zarówno stopnia jak i przyczyny niepełnosprawności, jest niezbędne w celu weryfikacji uprawnienia przysługującego pasażerowi.

Odmowa udostępnienia lub brak takich informacji na posiadanym przez podróżnego dokumencie spowoduje, że kontroler nie będzie w stanie prawidłowo określić uprawnienia pasażera do przysługującej ulgi i w konsekwencji, będzie musiał wystawić wezwanie do zapłaty.

Następnie, w celu złożenia reklamacji i udokumentowania prawa do ulgi, trzeba się będzie udać do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów.

Nie znalazłeś informacji?