null Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • ubezpieczenia społecznego

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku),

 • prawa podatkowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,

 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy:

 • poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenia mediacji,

 • udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediacją nie są objęte sprawy, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 lipca 2023 r.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, od 1 lipca 2023 r. zawieszone zostaje zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Warszawie.

Porady prawne w trybie pracy zdalnej udzielane będą wyłącznie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione przed uzyskaniem porady prawnej/obywatelskiej zobowiązane są do złożenia oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej.

Jak się zapisać

Na poradę prawną można umówić się:

 • telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19 115 czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

Kto może skorzystać

Nieodpłatne porady adresowane są do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Od 1 lipca 2023 r., po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszone zostało zdalne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Warszawie z wyjątkiem porad dla:

 • osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście*;
 • osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się*.

Przed udzieleniem porady zdalnie, osoba uprawniona* składa zamówienie porady na odległość (wzór wniosku) wraz z oświadczeniem (wzór dokumentu). Wypełniony dokument można przesłać na adres punktu z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna, w formie skanu na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub złożyć w punkcie za pośrednictwem członka rodziny albo innych osób upoważnionych.

Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. m.st. Warszawa następujące dokumenty:

 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 2. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym w pkt. 1 okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu i zamieszczone jest na stronie internetowej m.st. Warszawa. W oświadczeniu należy wskazać dane kontaktowe.
 3. Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

*Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • *W przypadku udzielania pomocy prawnej w trybie zdalnym, pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy (na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 44 lub Biuro Prawne 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2) lub mailowo, na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik w celu ustalenia terminu konsultacji.

Ważne! 

 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
 • Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Oświadczenie(otwiera się w nowej karcie)

Lista poradnictwa(otwiera się w nowej karcie)

DE MINIMIS – wzór oświadczenia beneficjenta(otwiera się w nowej karcie)

Zamówienie porady na odległość – wzór wniosku

Wyślij opinię na temat porady

Po odbytej nieodpłatnej pomocy prawnej stacjonarnie w punkcie, mecenas przekaże Państwu do wypełnienia Kartę pomocy B, którą można wypełnić i wrzucić do specjalnej przygotowanej urny.  W przypadku uzyskania pomocy zdalnie, istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady poprzez wysłanie maila. W wiadomości należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady. Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listowie na jeden z poniższych adresów:

 • Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego: Biuro Prawne m.st Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 • Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO): Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna w językach obcych

Nie znalazłeś informacji?