null Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • ubezpieczenia społecznego

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku),

 • prawa podatkowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,

 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy:

 • poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenia mediacji,

 • udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediacją nie są objęte sprawy, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jak się zapisać

Na poradę prawną można umówić się:

 • telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19 115 czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

Porady zdalne

Od 1 lipca 2023 r., po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszone zostało zdalne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Warszawie z wyjątkiem porad dla:

 • osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście*

 • osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się*.

Przed udzieleniem porady zdalnie, osoba uprawniona* składa zamówienie porady na odległość (wzór wniosku) wraz z oświadczeniem (wzór dokumentu).

Wypełniony dokument można przesłać na adres punktu z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna, w formie skanu na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub złożyć w punkcie za pośrednictwem członka rodziny albo innych osób upoważnionych.

Kto może skorzystać

Nieodpłatne porady adresowane są do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). Należy przedstawić dokumnet tożsamości.  Tożsamość osoby korzystającej z porad prawnych może być zweryfikowana również na podstawie mDowodu w aplikcji mObywatel. 

Od 1 lipca 2023 r., po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszone zostało zdalne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Warszawie z wyjątkiem porad dla:

 • osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście*;
 • osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się*.

Przed udzieleniem porady zdalnie, osoba uprawniona* składa zamówienie porady na odległość (wzór wniosku) wraz z oświadczeniem (wzór dokumentu). Wypełniony dokument można przesłać na adres punktu z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna, w formie skanu na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub złożyć w punkcie za pośrednictwem członka rodziny albo innych osób upoważnionych.

Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. m.st. Warszawa następujące dokumenty:

 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 2. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym w pkt. 1 okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu i zamieszczone jest na stronie internetowej m.st. Warszawa. W oświadczeniu należy wskazać dane kontaktowe.
 3. Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

*Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • *W przypadku udzielania pomocy prawnej w trybie zdalnym, pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy (na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 44 lub Biuro Prawne 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2) lub mailowo, na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik w celu ustalenia terminu konsultacji.

Ważne! 

 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
 • Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Oświadczenie(otwiera się w nowej karcie)

DE MINIMIS – wzór oświadczenia beneficjenta(otwiera się w nowej karcie)

Zamówienie porady na odległość – wzór wniosku

Wyślij opinię na temat porady

Po odbytej nieodpłatnej pomocy prawnej stacjonarnie w punkcie, mecenas przekaże Państwu do wypełnienia Kartę pomocy B, którą można wypełnić i wrzucić do specjalnej przygotowanej urny.  W przypadku uzyskania pomocy zdalnie, istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady poprzez wysłanie maila. W wiadomości należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady. Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listowie na jeden z poniższych adresów:

 • Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego: Biuro Prawne m.st Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 • Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO): Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna w językach obcych

Nie znalazłeś informacji?