Osoby niepełnosprawne

Wstecz

Orzeczenie o niepełnosprawności

Informacje ogólne

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Wymagane Dokumenty

  1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,

  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  

  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Aktualny formularz wniosku oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu lub listownie na adres Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Jednostka odpowiedzialna

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

Wymagane załączniki

Aktualny formularz wniosku oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?