Podziały nieruchomości

null Podział nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. We wniosku wskaż podstawę prawną dokonywania podziału nieruchomości oraz cel podziału
 3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
 4. Do wniosku dołącz wymienione poniżej załączniki. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 (patrz: "Wymagane dokumenty") wydawane są na wniosek przez Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy.
 5. Wniosek złóż w:
  - Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy,
  lub
  - Wydziale Obsługi Mieszkańców dla odpowiedniej dzielnicy wg miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem podziału,
  Wniosek wraz z załącznikami możesz również wysłać pocztą na adres: Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów)
 2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)
 3. Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej)
 4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
 5. Wykaz zmian gruntowych
 6. Mapa z projektem podziału nieruchomości
   Dokumenty wymagane opcjonalnie:
 7. Pozwolenia na budowę w przypadku dokonywania podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 1 i art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 8. Wypis z kartoteki budynków w przypadku dokonywania podziału nieruchomości w oparciu o art. 95 pkt 1, art. 95 pkt 2 i art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 9. Pozwolenie stołecznego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków
 10. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane łącznie)
 11. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy na adres ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa. Odwołania można również składać na wskazany wyżej adres drogą pocztową.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór w załączniku do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?