null Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ww latach 2023-2025 (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

Komu przysługuje

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący
 2. niesłyszący
 3. słabosłyszący
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Asperger
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

 1. branżowej szkoły I stopnia
 2. branżowej szkoły II stopnia
 3. liceum ogólnokształcącego
 4. technikum
 5. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do: 

 1. branżowej szkoły I stopnia
 2. branżowej szkoły II stopnia
 3. technikum.

Terminy składania wniosków

 1. w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 7 września 2023 r.

 2. w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 6 września 2024 r.

 3. w roku szkolnym 2025/2026 do dnia 8 września 2025 r.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?