Cmentarnictwo

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Krok po kroku

1.Przygotuj wniosek (wzór wniosku) - pobierz, wypełnij i podpisz, pamiętając, że:
a.Prezydent m. st. Warszawy jest właściwy do wydania pozwolenia w przypadku gdy zwłoki lub szczątki będą pochowane cmentarzu w  m. st. Warszawie.
b.Wniosek może złożyć osoba uprawniona do pochowania o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych t.j. pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia lub pełnomocnik umocowany przez osobę uprawnioną do pochowania, a także osoba która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania.
2.Złoż wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy - osobiście, drogą pocztową, faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.W terminie do 3 dni zostanie wydana decyzja, która będzie także wysłana do wskazanej przez Ciebie Polskiej Placówki Konsularnej.

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzu w Warszawie powinien zawierać następujące dane:
a.nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
b.datę i miejsce zgonu;
c.miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
d.miejsce pochówku (nazwa i adres cmentarza w Warszawie);
e.środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
f.nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy lub pełnomocnika oraz numer i seria dokumentu tożsamości (wnioskodawca instytucjonalny - nazwa, regon, NIP, adres, telefon i faks firmy);
g.informację o placówce konsularnej, w której nastąpi wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
h.informację kto zajmuje się organizacją pogrzebu w Polsce.

2.Załączniki:
a.do okazania akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego ( nie musi być tłumaczony akt jeśli jest aktem tzw. międzynarodowym tj. sporządzonym zgodnie z konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 166 poz.1735);
b.informacja o rodzaju prowadzonej działalności, jeśli wnioskodawcą jest firma - na żądanie organu wydającego pozwolenie;
c.w przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, sporządzony w języku polskim.

Opłaty

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy są wolne od opłaty skarbowej.


W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata 17,00 zł od pełnomocnictwa
Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście.

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITIPLPX”
IBAN: „IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”

W tytule płatności należy wpisać „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego................”

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 28, Wydział Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości, I piętro, pokój 109.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta m. st. Warszawy.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
2.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866).
4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz.1742).

Wymagane załączniki

1.Wniosek o sprowadzenie zwłok.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "