Wstecz

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek (wzór wniosku) - pobierz, wypełnij i podpisz, pamiętając, że:
  • Prezydent m.st. Warszawy jest właściwy do wydania pozwolenia w przypadku gdy zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane na cmentarzu w  m.st. Warszawie.
  • Wniosek może złożyć osoba uprawniona do pochowania o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia lub pełnomocnik umocowany przez osobę uprawnioną do pochowania, a także osoba która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania.
 2. Złoż wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy - osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) - dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.

W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 1. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku zostanie wydana decyzja (pozwolenie), która będzie także wysłana do wskazanej przez Ciebie Polskiej Placówki Konsularnej.
 2. W przypadku zgonu  na skutek choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, decyzji (pozwolenia) na sprowadzenie nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzu w Warszawie powinien zawierać następujące dane:
  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  2. datę i miejsce zgonu;
  3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  4. miejsce pochówku (nazwa i adres cmentarza w m.st. Warszawie);
  5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości jeśli pełnomocnikiem jest firma: nazwa firmy, REGON, NIP, adres siedziby oraz telefon kontaktowy;
  7. informację o placówce konsularnej, w której nastąpi wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki lub szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą, pełnomocnik;
  9. telefon kontaktowy;
  10. adres e-mail.
 2. Załączniki:
  1. wniosek (oryginał);
  2. akt zgonu zagraniczny oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu);
   • zagraniczny akt zgonu nie musi być tłumaczony, jeśli jest tzw. aktem międzynarodowym tj. sporządzonym zgodnie z konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. 
  3. jeśli akt zgonu nie zawiera przyczyny zgonu - inny dokument urzędowy stwierdzający zgon lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.3a ustawy o  cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu);
  4. jeśli działanie przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (oryginał) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej;
   • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego).

Opłaty

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata wynosi 17,00 zł od pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zapłata opłaty skarbowej:

 • karta płatnicza - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego................”

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITIPLPX”
IBAN: IBAN PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego................”

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie (za pośrednictwem Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy przy Leona Kruczkowskiego 2) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Obozowej 57 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1473).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.1742).
 7. Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 166 poz.1735).

Nie znalazłeś informacji?