Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru). Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany przez wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi (w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie - w takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego ).
 2. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 3. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej (gdzie również jest uwidocznione prawo współużytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek jest posadowiony).
  Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd, art. 364 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 j.t. ze zm.).          
 4. Wypis z ewidencji gruntów.           
  Informacje o stanie prawnym nieruchomości wynikające z w/w dokumentów muszą być tożsame.
 5. W przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego  Rejestru Sądowego (wymóg nieobligatoryjny).          
 6. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przedmiotowym postępowaniu - jeżeli strona działa przez pełnomocnika.           
 7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej (związanej z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia).        
 8. Dokumenty przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy):
  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis (Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów            
  2. Zaświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  - przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.       
   Obowiązek dołączenia powyższych dokumentów następuje na wezwanie organu po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty

 1. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi różnicę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy.
 2. 10 zł - opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt. 53 załącznika  w/w ustawy o opłacie skarbowej.
 3. 17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do w/w ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy:
  1. osobiście: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  2. korespondencyjnie: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kpa, załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowany z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 36 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stronie służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. art. 76 a § 3 k.p.a.). 
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a.
 4. Uprawnieni do przekształcenia:    
  1. osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz ich następcy prawni,
  2. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz następcy prawni w/w osób.
 5. Nieodpłatne przekształcenie przysługuje:
  1. osobom  fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) i ich następcom prawnym;
  2. spółdzielniom mieszkaniowym lub ich następcom prawnym, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
 6. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie uregulowane są:                                                                                                                                                      •  
  1. art. 4 ust. 9- art. 4 ust. 9-10 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
  2. Zarządzenie Nr 241 z dnia 28 maja 2012  r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 4556) - dot. nieruchomości gdzie prawo własności Skarbu Państwa wykonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
  3. Zarządzenie Nr 602 z dnia 3 grudnia 2013 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat zmienione Zarządzeniem nr 322 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12730).
 7. Rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia na raty - możliwe jest od 10 do 20 lat, nie uiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu zgodnie z Zarządzeniem Nr 474 z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 8724).
 8. Zgodnie z art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.Dla celów pomocy publicznej jedynymi wiążącymi przepisami w zakresie pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy są przepisy unijne tj. zgodnie z art. 1 Załącznika do Rozporządzenia Nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., Sygn. akt K 29/13
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 7. Zarządzenie Nr 241 z dnia 28 maja 2012 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 8. Zarządzenie Nr 602 z dnia 3 grudnia 2013 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat zmienione Zarządzeniem nr 322 z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewody Mazowieckiego
 9. Zarządzenie Nr 474 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 11. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Nie znalazłeś informacji?