null Przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty. 
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej i złóż wniosek. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 6. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aczkolwiek możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi urzędu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z Programu „Za życiem” (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).
 2. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy dołączyć odpowiednio:
  1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2, określa wzór zaświadczenia),
  2. zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (załącznik nr 3, określa wzór zaświadczenia),
  3. kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  4. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu),
  5. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” jest realizowane od 1 stycznia 2017 r.
 2. Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 3. Świadczenie przysługuje:
  1. matce lub ojcu dziecka,
  2. opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 4. Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 4000 zł na jedno dziecko bez względu na dochód.
 5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (o jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r.). Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 7. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
 8. Świadczenie „Za życiem” nie przysługuje, jeżeli:
  1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  2. jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 9. Kobiecie w ciąży, jej rodzinie oraz rodzinie z dzieckiem, o którym mowa w pkt 1, przysługuje pomoc asystenta rodziny w koordynacji wsparcia określonego w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na wniosek złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy dyrektora ośrodka pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?