null Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

Jednorazowa zapomoga przysługuje Ci jeśli: 

 • urodziło Ci się dziecko, 
 • dziecko znalazło się pod Twoją opieką prawną lub faktyczną,
 • przysposobiłeś dziecko.

Na złożenie wniosku masz 12 miesięcy od narodzin dziecka, objęcia go opieką lub przysposobienia go.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi oraz niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wypłacimy Ci „becikowe”.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, która potwierdzi, że kobieta, która urodziła dziecko, była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 3. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
  • kartę pobytu, 
  • decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający Cię do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaną pracą,
 4. Jeśli samotnie wychowujesz dziecko:
  • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo skrócony akt zgonu małżonka bądź rodzica dziecka,
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, jeśli ojciec dziecka jest nieznany, 
  • kopię odpisu prawomocnego wyroku, który oddala powództwo o roszczenia alimentacyjne,
  • kopię orzeczenia sądu, który zobowiązuje jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 
 5. Jeśli uzyskasz prawa do opieki nad dzieckiem:
  • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie, 
  • kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 6. Jeśli wniosek składa za Ciebie pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania Cię w tej sprawie.

Nie musisz dołączać dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu Twojej rodziny. Urząd sam zweryfikuje Twoje dochody. Jeśli nie uzyskamy potrzebnych dokumentów, wezwiemy Cię do ich dostarczenia. 

[!] Kopie dokumentów, które dołączasz do wniosku, muszą być uwierzytelnione przez pracownika Urzędu m.st. Warszawy, notariusza lub instytucję, która wydała dokument. Nie musisz uwierzytelniać dokumentów, jeśli składasz je przez Internet.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia,
 3. przez stronę ePuap.

Jak możesz złożyć wniosek?

 1. osobiście: w urzędzie,
 2. drogą elektroniczną przez: 
  • ePUAP, 
  • Emp@tia.

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty.
 4. Gotowy wniosek i wymagane dokumenty złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz lub wyślij go pocztą na jego adres.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. 

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.

Składam wniosek przez internet

Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 5. Wyślij wniosek. Musisz potwierdzić go:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP).

Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów, czas rozpatrzenia wniosku będzie wydłużony. Wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Masz na to14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję.

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 

W tym terminie możesz się zrzec prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, z dniem, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zależy od dochodu Twojej rodziny. Dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć miesięcznie 1922 zł. Nie płacisz podatku od tego świadczenia.
 2. Świadczenie może otrzymać:
  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
 3. Zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacimy jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 4. Jeśli przysposobisz więcej niż jedno dziecko lub podczas jednego porodu urodzisz więcej niż jedno dziecko, otrzymasz zapomogę na każde dziecko.
 5. Wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. 
 6. Wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 7. Jeśli nie złożysz wniosku w terminie, nie rozpatrzymy go.
 8. Nie otrzymasz zapomogi, jeśli:
  • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym,
  • jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i nie masz ustalonych lub zatwierdzonych przez sąd alimentów od drugiego rodzica dziecka, chyba że: 
   • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
   • ojciec dziecka jest nieznany, 
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
   • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 
   • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 
 9. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznamy, jeśli kobieta, która urodziła dziecko, była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Musisz to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Zaświadczenia tego nie musisz przedstawiać, jeśli jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym albo przysposobiłeś dziecko.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 23.11.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?