null Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskie przysługuje Ci, jeśli urodziło Ci się dziecko i nie otrzymujesz: 

 • zasiłku macierzyńskiego lub 
 • innego świadczenia za okres urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego. 

Na złożenie wniosku masz 3 miesiące od porodu, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką.

Krok po kroku

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do świadczenia rodzicielskiego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 2. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
 • karta pobytu, 
 • decyzja o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający Cię do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaną pracą.
 1. Jeśli uzyskasz prawa do opieki nad dzieckiem: 
  • kopia odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie, 
  • kopia orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

[!] Kopie dokumentów, które dołączasz do wniosku, muszą być uwierzytelnione przez pracownika Urzędu m.st. Warszawy, notariusza lub instytucję, która wydała dokument. Nie musisz uwierzytelniać dokumentów, jeśli składasz je przez Internet.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku. 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia
 3. przez stronę ePuap

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty.
 4. Gotowy wniosek i wymagane dokumenty złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz lub wyślij go pocztą na jej adres.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.

Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt

Składam wniosek przez internet

Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 5. Wyślij wniosek. Musisz go potwierdzić:
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). 

Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów, czas rozpatrzenia wniosku będzie wydłużony. Wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Masz na to 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 

W tym terminie możesz też zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, w dniu, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Świadczenie może otrzymać:
  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka, jeżeli objął opieką dziecko w wieku do ukończenia 7 roku życia, a dziecko, które ma odroczony obowiązek szkolny – do ukończenia 10 roku życia,
  • rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jeżeli objęła opieką dziecko w wieku do ukończenia 7 roku życia, a dziecko, które ma odroczony obowiązek szkolny – do ukończenia 10 roku życia, 
  • osobie, która przysposobiła dziecko, jeżeli objęła opieką dziecko w wieku do ukończenia 14 roku życia.
 2. Ojciec dziecka może otrzymać świadczenie, jeśli:
  • matka dziecka pobrała świadczenie rodzicielskie za co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka i na jej wniosek został skrócony okres jego pobierania,
  • matka dziecka nie żyje,
  • matka porzuciła dziecko.
 3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez: 
  • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 
 4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
  • porodu, jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka,
  • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia – jeśli jesteś opiekunem faktycznym,
  • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolne, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – jeśli jesteś opiekunem faktycznym dziecka lub rodziną zastępczą niezawodową,
  • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia – jeśli jesteś osobą przysposabiającą dziecko.
 5. Świadczenie rodzicielskie wypłacimy w wysokości 1000 zł miesięcznie. 
 6. Wniosek musisz złożyć w ciągu 3 miesięcy od porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.
 7. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, prawo do świadczenia ustalimy od miesiąca, w którym otrzymamy wniosek.
 8. Nie otrzymasz tego świadczenia, jeśli:
  • otrzymujesz lub drugi rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński bądź uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,
  • dziecko przebywa w pieczy zastępczej,
  • nie sprawujesz opieki nad dzieckiem, bo Twoja praca uniemożliwia Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • ustalone jest prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna na to samo dziecko,
  • masz za granicą prawo do świadczenia o podobnym charakterze, chyba że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym.
 9. Przy ustalaniu kwoty świadczenia za niepełny miesiąc, podzielimy kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Otrzymaną kwotę pomnożymy przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę zaokrąglimy do 10 groszy w górę.
 10. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie, jeśli:
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie, 
  • uzyskasz dochód, 
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
 11. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów, jeśli będzie miał wątpliwości w sprawie okoliczności, które mają wpływ na prawo do tego zasiłku. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, wypłata zasiłku zostanie wstrzymana.
   

Podstawa prawna

Pliki do pobrania

Wersja 1.0 z 23.11.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?