null Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują Ci, jeśli masz prawo do alimentów lub masz zasądzone od drugiego rodzica alimenty na dziecko, ale nie są one płacone.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 2. Kopia odpisu orzeczenia sądowego, które zasądza alimenty i podlega wykonaniu lub kopia odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa albo kopię ugody sądowej,
 3. Jeśli płacisz alimenty na inną osobę – kopie przekazów lub przelewów pieniężnych, które potwierdzą kwoty zapłaconych alimentów,
 4. Jeśli nie otrzymujesz alimentów lub otrzymujesz je w niższej wysokości niż ustalono wyrokiem sądowym lub ugodą sądową:
  • zaświadczenie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • informację właściwego sądu lub instytucji, że osoba uprawniona:
   • podjęła czynności związane z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub
   • nie podjęła tych czynności, w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeśli dłużnik mieszka za granicą, 
 5. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
  • kartę pobytu,
  • decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument, który uprawnia Cię do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaną pracą,
 6. Jeśli masz gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
  • kopię umowy dzierżawy, jeśli wydzierżawiasz komuś część lub całość gospodarstwa rolnego,
  • kopię aktu notarialnego, jeśli Twoje gospodarstwo rolne zostało wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną.
 7. Jeśli utraciłeś dochód – kopię dokumentu lub oświadczenie, które określa datę utraty dochodu, wysokość i rodzaj utraconego dochodu.
 8. Jeśli uzyskałeś dochód:
  • kopię dokumentu lub oświadczenie, które określa datę uzyskania, wysokość i rodzaj dochodu oraz liczbę miesięcy, w których uzyskiwany był ten dochód – jeśli dochód był uzyskany w roku kalendarzowym, który poprzedza okres świadczeniowy,
  • kopię dokumentu lub oświadczenie, które określa datę uzyskania, wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskałeś ten dochód – jeśli dochód był uzyskany po roku kalendarzowym, który poprzedza okres świadczeniowym.
 9. Jeśli wniosek składa za Ciebie pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania Cię w tej sprawie.

Nie musisz dołączać dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu Twojej rodziny. Urząd sam zweryfikuje Twoje dochody. Jeśli nie uzyskamy potrzebnych dokumentów, wezwiemy Cię do ich dostarczenia.

[!] Kopie dokumentów, które dołączasz do wniosku, muszą być uwierzytelnione przez pracownika Urzędu m.st. Warszawy, notariusza lub instytucję, która wydała dokument. Nie musisz uwierzytelniać dokumentów, jeśli składasz je przez Internet.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.
 2. przez portal Emp@tia.
 3. przez stronę ePUAP.

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty.
 4. Gotowy wniosek i wymagane dokumenty złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz lub wyślij go pocztą na jej adres.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. 

Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt. 

Składam wniosek przez internet

Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 5. Wyślij wniosek. Musisz potwierdzić go:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP).

Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów, czas rozpatrzenia wniosku będzie wydłużony. Wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Masz na to 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 
W tym terminie możesz się zrzec prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa.

Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, z dniem, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego zależy od dochodu Twojej rodziny. Dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć miesięcznie: 1209 zł. Nie płacisz podatku od tego świadczenia. 
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznamy w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł.
 3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego może uzyskać osoba, która ma prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 4. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego może otrzymać:
  • obywatel polski,
  • cudzoziemiec, który mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie otrzymywania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (chyba że co innego wynika z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym), i:
   • wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy, który udzielony został w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuacja studiów lub szkoleń zawodowych lub zachodzą inne okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie na terytorium Polski,
   • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 6. Bezskuteczność egzekucji to:
  • egzekucja w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej kwoty z tytułu zaległych i bieżących alimentów,
  • niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
   • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności, które zmierzają do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
   • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 
 7. Jeśli zmieniona zostanie wysokość zasądzonych alimentów, to będziemy mogli zmienić wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pod warunkiem, że do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, wpłynie tytuł wykonawczy. Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienimy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
 8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. 
 9. Nie będziemy mogli przyznać świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeśli osoba uprawniona:
  • przebywa w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie, lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.
 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznajemy na okres świadczeniowy, czyli od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 11. Wniosek o to świadczenie możesz złożyć:
  • papierowo – od 1 sierpnia,
  • elektronicznie – od 1 lipca.
 12. Świadczenia wypłacimy:
  • do 31 października, jeśli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia,
  • do 30 listopada, jeśli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 30 września,
  • do 31 grudnia, jeśli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października do 31 października,
  • do 31 stycznia następnego roku, jeśli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do 30 listopada,
  • do ostatniego dnia lutego następnego roku, jeśli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku.
 13. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie, jeśli: 
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie, 
  • uzyskasz dochód, 
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 14. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów, jeśli będzie miał wątpliwości w sprawie okoliczności, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwanie, wstrzymamy wypłatę świadczenia.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 23.11.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?