null Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

[!] Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli masz już przyznane świadczenie i chcesz je pobierać na nowych zasadach, musisz złożyć nowy wniosek.
[!] Od 1 stycznia 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca nowe świadczenie wspierające. Szczegółowe informacje uzyskasz w ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
Dla osoby, która ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, co najmniej do 31 grudnia 2023 r. zasady pobierania tego świadczenia nie zmieniają się. Świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że osoba, na którą pobierasz świadczenie, nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS-ie.
Możesz ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym minął termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Musisz potem złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.
Możesz wystąpić o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli:

 • opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne możemy przyznać do momentu, w którym osoba niepełnosprawna ukończy 18 lat. Po ukończeniu 18 roku życia osoba niepełnosprawna sama może ubiegać się o inne świadczenia, takie jak: renta socjalna, świadczenie uzupełniające oraz świadczenie wspierające.
[!] Nie możesz pracować, jeśli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne na zasadach, które obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. Jeśli pobierasz świadczenie na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., to możesz pracować.
Jeśli jako opiekun pobierasz własne świadczenia emerytalno-rentowe, to nie mają one żadnego wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 2. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji..
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

[!] Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem.
Jeśli składasz wniosek przez internet, nie musisz uwierzytelniać dokumentów. 
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku. 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia
 3. przez stronę ePuap

Składam wniosek osobiście w urzędzie

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty w oryginale lub ich uwierzytelnione kopie.
 4. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz. 

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.
Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt

Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.  

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.
 5. Wyślij wniosek. Musisz go potwierdzić:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy Ci przekazywać pisma w sprawie
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). 
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożysz wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Na uzupełnienie wniosku masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 
W tym terminie możesz też zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, w dniu, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988,00 zł miesięcznie.
 2. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia.
 3. Jeśli opiekujesz się więcej niż jedną osobą do 18 roku życia, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, podwyższymy wysokość świadczenia pielęgnacyjnego o 100% na drugą i kolejną osobę.
 4. Kwota świadczenia przysługująca za niepełny pełny miesiąc ustala  się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwota świadczenia przysługująca za niepełny miesiąc jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.
 5. Jeśli umrze osoba, którą się opiekujesz, zachowujesz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie będzie Ci przysługiwało do końca następnego miesiąca, w którym nastąpił zgon.
 6. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 
  • rodzicom,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • rodzinie zastępczej,
  • osobie, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli opiekuje się osobą do ukończenia 18 roku życia, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. Świadczenia pielęgnacyjnego nie możemy przyznać, jeśli:
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
  • osoba, którą się opiekujesz przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo w schronisku dla nieletnich,
  • osobie, którą się opiekujesz, przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką,
   [!] Chyba, że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umowach o zabezpieczeniu społecznym.
  • innej osobie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką osoby, którą się opiekujesz,
   [!] Chyba, że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umowach o zabezpieczeniu społecznym.
  • na osobę, którą się opiekujesz, jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
 2. Możesz być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. Nie wpłynie to na uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego. 
 3. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie jeśli:
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie, 
  • uzyskasz dochód, 
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Polski,
  • osoba wymagająca opieki złożyła wniosek o świadczenie wspierające do ZUS,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 
 4. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów. Może to zrobić jeśli będzie miał wątpliwości co do okoliczności, które mają wpływ na Twoje prawo do świadczenia. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz wstrzymamy wypłatę świadczenia. 
 5. Od 1 stycznia 2024 r. jest nowe świadczenie wspierające, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

  O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Co należy zrobić:

  • W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (ta decyzja to nie jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

  • Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Jeśli zainteresowana osoba złoży do ZUS wniosek przed uzyskaniem decyzji – ZUS pozostawi taki wniosek bez rozpoznania.

Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Gen. W. Andersa 30 w Warszawie.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wysokość i termin wypłat świadczenia uzależnione są od liczby punktów. W linku poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje (np. kwoty świadczenia, harmonogram dostępności świadczenia itp.) oraz formularze:
Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 9.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?