null Przyznanie zasiłku dla opiekuna

Krok po kroku

[!] Od 1 stycznia 2024 r. zasiłek dla opiekuna został zlikwidowany. Nie dotyczy to osób, które miały ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna co najmniej do 31 grudnia 2023 r.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko osobom, które 1 lipca 2013 r. (na skutek zmiany przepisów) utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji go przyznających.
Od 1 stycznia 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca nowe świadczenie wspierające. Szczegółowe informacje uzyskasz w ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
Dla osoby, która ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna co najmniej do 31 grudnia 2023 r. zasady pobierania tego świadczenia nie zmieniają się. Świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że osoba, na którą pobierasz świadczenie, nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS-ie.
Możesz ubiegać się o zasiłek dla opiekuna na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym minął termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Musisz potem złożyć wniosek o zasiłek dla opiekuna w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.
[!] Nie możesz pracować, jeśli pobierasz zasiłek dla opiekuna.

  

 1. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 2. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej i złóż wniosek. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do zasiłku dla opiekuna.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
 2. Orzeczenie wobec osoby, którą się opiekujesz, o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 3. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
  • kartę pobytu,
  • decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument, który uprawnia Cię do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaną pracą.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

[!] Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem.
Jeśli składasz wniosek przez Internet, nie musisz uwierzytelniać dokumentów.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia
 3. przez stronę ePuap

Składam wniosek osobiście w urzędzie

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty w oryginale lub ich uwierzytelnione kopie.
 4. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.

Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt

Składam wniosek przez internet

Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.
 5. Wyślij wniosek. Musisz go potwierdzić:
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). 

Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożysz wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Na uzupełnienie wniosku masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję.
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania.
W tym terminie możesz też zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, w dniu, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie.
 2. Kwotę świadczenia, która przysługuje za niepełny miesiąc, ustalamy dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu. Otrzymaną w ten sposób kwotę mnożymy przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwota świadczenia, która przysługuje za niepełny miesiąc jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.
 3. Zasiłek dla opiekuna możemy przyznać:
  • osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli: 
  • nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • jest rolnikiem i jego małżonek lub domownicy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
 4. Zasiłku dla opiekuna nie możemy przyznać, jeśli:
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoba, którą się opiekujesz pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że małżonek ma orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • osoba, którą się opiekujesz przebywa w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
  • na osobę, którą się opiekujesz jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
  • na osobę, którą się opiekujesz, innej osobie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką, 
   [!] Chyba, że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym.
  • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, żeby opiekować się osobą, na którą ubiegasz się o zasiłek.
 5. Przyznanie zasiłku dla opiekuna zależy od potwierdzenia, że faktycznie opiekujesz się osobą niepełnosprawną. W tym celu ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu, gdzie sprawujesz opiekę.
 6. Możesz być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. Nie wpłynie to na uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 7. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie jeśli:
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie, 
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Polski,
  • osoba wymagająca opieki złożyła wniosek o świadczenie wspierające do ZUS,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna. 
 8. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów. Może to zrobić jeśli będzie miał wątpliwości co do okoliczności, które mają wpływ na Twoje prawo do zasiłku. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz wstrzymamy wypłatę zasiłku.
   

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 8.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?