null Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Możesz wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, jeśli:

 • Ty lub Twoje dziecko macie orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • lub masz skończone 75 lat.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
   

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. Jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia Twojego lub Twojego dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

[!] Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem.

Jeśli składasz wniosek przez internet, nie musisz uwierzytelniać dokumentów. 

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku. 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia
 3. przez stronę ePuap

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy 

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty w oryginale lub ich uwierzytelnione kopie.
 4. Gotowy wniosek i wymagane dokumenty złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz lub wyślij go pocztą na jej adres. 

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.
Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt

Składam wniosek przez internet

Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.
 5. Wyślij wniosek. Musisz go potwierdzić:
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy Ci przekazywać pisma w sprawie

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). 

Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Na uzupełnienie wniosku masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 

Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 

W tym terminie możesz też zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, w dniu, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 2. Zasiłek pielęgnacyjny przyznajemy na częściowe pokrycie wydatków, które wynikają z konieczności opieki i pomocy innej osoby związanej z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 3. Zasiłek przysługuje: 
 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem, że ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 1. Zasiłku pielęgnacyjnego nie możemy przyznać, jeśli:
 • masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
 • przebywasz w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, 
  [!] Chyba, że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym.
 1. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie jeśli:
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie, 
  • uzyskasz dochód, 
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Polski,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 
 2. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów. Może to zrobić jeśli będzie miał wątpliwości co do okoliczności, które mają wpływ na Twoje prawo do zasiłku. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz wstrzymamy wypłatę zasiłku. 

Podstawa prawna

Pliki do pobrania

Wersja 1.0 z 27.11.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?