Osoby bezrobotne

Wstecz

Rejestracja osoby bezrobotnej

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od 25 maja 2020 r. uruchomiona będzie możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bezpośrednia obsługa klientów będzie odbywała się w ograniczonym zakresie.

 • W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, rejestracja osobista możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

ul. Grochowska 171 B – tel: 22 391 13 00 wew. 320; e-mail i.zielinska@up.warszawa.pl;

ul. Ciołka 10 A –  tel: 22 877-73-50; e-mail b.szafranska-sitarek@up.warszawa.pl,

osoby z niepełnosprawnością ul. Młynarska 37 A – tel: 22 391 15 12; e-mail e.palczewska@up.warszawa.pl;

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje https://pz.gov.pl

 

Jak się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, to możesz:

 1. zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz;
  albo

 2. skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
  Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy.
  Powyższa procedura umożliwi Ci wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, w na celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędzisz w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.
  Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego;
  albo

 3. skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.
  Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego, w tym:

 • czym jest profil zaufany,

 • kto i jak może go założyć

znajdziesz: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 

Podstawa prawna

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;

 2. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy;

 3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

 4. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

 5. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

 

W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo, jeżeli:

 1. jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

 2. byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

 3. prowadziłeś działalność gospodarczą -  oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; oraz dodatkowo:

 • w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o wykreśleniu wpisu  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

 • zgłosiłeś wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  4. pobierałeś:

 • zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego - zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;

 • rentę - decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;

 • rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;

 • świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

  5. jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej - zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;

  6. jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe - decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

  7. zostałeś zwolniony z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ( jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);

  8. masz dziecko - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);

 

Podstawa prawna

Dane kontaktowe

Urząd Pracy m. st. Warszawy

ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa

telefon-centrala: 22 391 13 00

fax: 22 813-20-32
e-mail: kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl

obsługuje osoby z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.
 

Urząd Pracy m. st. Warszawy
placówka, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa

fax: 22 837-33-40
e-mail: kancelaria.ciolka@up.warszawa.pl

obsługuje osoby z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Urząd Pracy m. st. Warszawy
placówka, ul. Młynarska 37A, 01-175 Warszawa

fax: 22 837-33-40
e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl

Dział Ofert Pracy – obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Godziny pracy

Siedziba jak i placówki Urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

Obsługa Interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.


Nie znalazłeś informacji?