Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Rejestracja osoby bezrobotnej

Krok po kroku

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, rejestrujesz się w urzędzie właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Miejsce złożenia i odbioru).
Jeśli nie jesteś nigdzie zameldowana/y, a przebywasz w Warszawie, zgłaszasz się do najbliższego urzędu pracy i składasz tutaj oświadczenie, że nie jesteś zarejestrowana/y w innym urzędzie pracy.

Istnieje również możliwość rejestracji on-line.

Wymagane dokumenty i załączniki

Dokumenty wymagane przy pierwszej rejestracji jako osoba bezrobotna:

a) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, w tym karta pobytu cudzoziemca wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania
 

 • Osoba, która nie ma żadnego zameldowania i nie złożyła wniosku o wymianę dowodu osobistego w okresie do 3 miesięcy od zmiany danych, podczas rejestracji powinna przedstawić inny dokument tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o wymeldowaniu.

 • Osoba, która nie ma żadnego zameldowania i w okresie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym złożyła wniosek o wymianę dowodu, podczas rejestracji powinna przedstawić wraz z dowodem osobistym aktualne zaświadczenie o wymeldowaniu.

 • Cudzoziemiec mający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z kartą pobytu powinien przedstawić decyzję wojewody.


b) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale

 • Osoba, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy dyplomowej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna do rejestracji dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium z informacją o niewyznaczonym terminie obrony pracy. Dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich OECD lub państw członkowskich EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - potwierdzają w Polsce wyższe wykształcenie, jednak do rejestracji dokumenty te należy dostarczyć po przetłumaczeniu na język polski.

 • Dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie innych państw niż określone wyżej będą uznawane, jeżeli ich równoważność z ich polskimi odpowiednikami określona zostanie w drodze nostryfikacji (nostryfikacja jest to uznanie przez odpowiednie krajowe jednostki zagranicznego dyplomu, tytułu, stopnia naukowego lub zawodowego za równoważny z krajowym).


c) Cudzoziemiec z krajów Unii Europejskiej powinien przedstawić paszport, zaś obcokrajowiec spoza krajów Unii Europejskiej - Kartę Pobytu.

d) Wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej - umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło - oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień - oryginały.

e) Osoba, która była zarejestrowana i utraciła status osoby bezrobotnej z powodu odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż urząd pracy, do kolejnej rejestracji powinna przedstawić zaświadczenie o okresie trwania szkolenia lub stażu.

f) W przypadku braku informacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) należy dołączyć:

 • decyzje o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych
 • wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności

lub

 • wniosek o zawieszeniu działalności, jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej.


g) Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument ma

h) Osoby, które odbyły służbę wojskową, powinny okazać książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.

i) Osoby niepełnosprawne powinny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.

j) Oryginały świadectw kwalifikacyjnych lub zaświadczeń z kursów, szkoleń, uprawnień zawodowych, prawa jazdy.

W celu ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych osoby, które:

 • prowadziły własne działalności gospodarcze, muszą dostarczyć zaświadczenia z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki,

 • pobierały zasiłek chorobowy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS albo z zakładu pracy o okresie pobierania tychże zasiłków z podstawą wymiaru

 • pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. ¾ czy ½ etatu lub na umowę zlecenie, muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dotyczy okresów po 1 stycznia 1997 r.),

 • pobierały świadczenia z ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty,

 • świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS,

 • nabyły prawo do renty rodzinnej i prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a wybrały pobieranie renty rodzinnej, powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS,

 • sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS,

 • wykonywały pracę w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, powinny dostarczyć zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia w każdym przepracowanym miesiącu,

 • osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana powinny dostarczyć zaświadczenie właściwego organu o okresie pobierania świadczeń i przyczynie utraty prawa z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.


Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.


Decyzje są wysyłane pocztą.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

fax: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 


Urząd Pracy m.st. Warszawy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 8-15.
Numerki są wydawane do godziny 14.30.
 

Termin odpowiedzi

W dniu dokonania rejestracji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Uwagi

 • Osoba, która była wcześniej rejestrowana - a nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji - przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
 • Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w pięciu pierwszych punktach w sekcji "Wymagane dokumenty i załączniki" (a-e).


 

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?