Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Rezygnacja z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 74  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności, oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.


Krok po kroku

W celu rezygnacji z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy wypełnij oświadczenie znajdujące się na stronie Podjęcie zatrudnienia przez osobę zarejestrowaną w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
Druk oświadczenia możesz także otrzymać i wypełnić na miejscu w Urzędzie.
 

Wymagane dokumenty i załączniki

 • druk oświadczenia o rezygnacji z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy,

 • dowód osobisty lub inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy).


W zależności od okoliczności złożenia oświadczenia o rezygnacji z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy załącz:

 • dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia,

 • decyzję o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • decyzję o nabyciu prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego,

 • decyzję o nabyciu prawa do renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • decyzję o przyznaniu dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 • decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku stałego,

 • zaświadczenie o zameldowaniu poza obszarem działania tutejszego Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Oświadczenie o rezygnacji z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy możesz:

 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Jednostka odpowiedzialna),

 • wysłać pocztą na adres właściwego Urzędu,

 • przesłać faksem na numer właściwego Urzędu,

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Urzędu - skan wypełnionego oświadczenia.


Druk oświadczenia możesz także otrzymać i wypełnić na miejscu w Urzędzie.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
pok. nr 5 lub kancelaria pok. nr 15
01-402 Warszawa
faks 22 837 33 40
e-mail: kancelaria.ciolka@up.warszawa.pl


Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
stanowisko 31 i32 lub kancelaria pok. nr 1
04-111 Warszawa

faks 22 813 20 32
e-mail: kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
fax: 22 813 21 05

e-mail:wyrejestrowania.oon@up.warszawa.pl

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

fax: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Uwagi

W sytuacji, kiedy na podstawie przedstawionych dokumentów lub oświadczeń zachodzi potrzeba uchylenia wcześniejszych decyzji, podczas zgłoszenia się osobistego nie są wydawane dokumenty potwierdzające fakt utraty statusu osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?