Osoby bezrobotne

Wstecz

Jak się wyrejestrować z rejestru osób bezrobotnych

Jeżeli chcesz zostać pozbawiony statusu osoby bezrobotnej możesz:

 1. złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu i dołączyć do niego stosowny dokument potwierdzający przyczynę wyrejestrowania , np. umowy o pracę, wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. złożyć oświadczenia o wyrejestrowaniu z podaniem powodu rezygnacji z rejestracji bez dołączania dodatkowych dokumentów.

 

Wyżej wymienione dokumenty możesz dostarczyć do urzędu np.:

 • osobiście,

 • poprzez praca.gov.pl,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • drogą pocztową,

 • za pomocą faksu,

 • e-mailem (stosowne dokumenty muszą wówczas zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 33 ust. 4 pkt 6

Podjęcie pracy / Rezygnacja z rejestracji

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2018r. poz. 1265, z późn. zm. bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Nasz adres:

 • ul. Grochowska 171 B, 04 - 111 Warszawa,

      fax 813-20-32,

      e-mail: kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl

 • ul. Ciołka 10 A, 01 - 402 Warszawa,

      fax 837-33-40,

      e-mail: kancelaria.ciolka@up.warszawa.pl

 • ul. Młynarska 37a, 01-175 Warszawa,

      fax 837-33-40,

     e-mail: wyrejestrowania.oon@up.warszawa.pl

Oświadczenia


Nie znalazłeś informacji?