Najem, dzierżawa, użyczenie

null Składanie wniosków o dzierżawę nieruchomości

Jeżeli chcesz wydzierżawić grunt, który należy do Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy, tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o dzierżawę nieruchomości oraz oświadczenia.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wniosek i niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku, poinformujemy Cię o dalszych etapach sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości.
  [!] We wniosku podaj adres nieruchomości oraz powierzchnię gruntu. Wyjaśnij też cel dzierżawy gruntu i podaj okres na jaki grunt ma być udostępniony.
 2. Oświadczenie, które potwierdza brak zaległości wobec m.st. Warszawy i Skarbu Państwa lub  o uzyskaniu zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonywania decyzji właściwego organu.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych – jeśli wyrażasz na to zgodę.
 4. Szkic lub mapa poglądowa gruntu objętego wnioskiem.
 5. Uchwała o wyborze Zarządu i uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy – jeśli stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 6. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.
 7. Kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli osoba niepełnosprawna (jej rodzice lub opiekunowie) składa wniosek o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Jeśli wniosek dotyczy dzierżawy nieruchomości, która jest własnością Skarbu Państwa, na okres do 3 lat oraz nieruchomości, która jest własnością Skarbu Państwa i własnością m.st. Warszawy, na okres dłuższy niż 3 lata, możesz go złożyć:

 • osobiście w urzędzie:
  • w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa),
  • w kancelarii ogólnej urzędu (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa),
 • przez internet na stronie ePUAP,
 • pocztą na adres: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Jeśli wniosek dotyczy dzierżawy nieruchomości, która jest własnością m.st. Warszawy, na okres do 3 lat, możesz go złożyć:

 • osobiście w urzędzie:
  • w wydziale obsługi mieszkańców urzędu dzielnicy dla dzielnicy w której znajduje się nieruchomość objęta wnioskiem,
  • w kancelarii ogólnej urzędu (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa),
 • przez internet na stronie ePUAP,
 • pocztą na adres urzędu dzielnicy dla dzielnicy w której znajduje się nieruchomość objęta wnioskiem.

Składam wniosek w urzędzie

 1. Pobierz i wypełnij wniosek oraz wymagane oświadczenia.
 2. Podpisz wniosek i oświadczenia.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek we właściwej siedzibie urzędu lub wyślij go pocztą na adres korespondencyjny tej siedziby.

Jeżeli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.
 4. Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie 
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP).
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożysz wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzedu m.st. Warszawy
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Na Twój wniosek odpowiemy niezwłocznie. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym, co oznacza, że terminy przewidziane w postępowaniu administracyjnym nie mają do niej zastosowania.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania możemy wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 2. Jeśli Twój wniosek jest związany z handlem obwoźnym zapoznaj się z informacjami w kategorii Handel i usługi – Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 7.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?