null Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce wyznaczone korzystając z map lub plików zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska 
 2. Skontaktuj się z właściwym zarządcą terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne (liczy się kolejność składania kompletnych wniosków).
 3. Udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem oraz wypełnionym oświadczeniem do właściwego zarządcy terenu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Pisemny wniosek o zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Załączniki:

 1. Oświadczenie kupca, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. W przypadku położenia stanowiska na terenie objętym ochroną zabytków - decyzję organu właściwego ds. ochrony zabytków zezwalającą na prowadzenie handlu we wnioskowanej formie na danym stanowisku.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie stanowiska na podstawie umowy ustala się w wysokości równej stawkom określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia stanowiska do handlu obwoźnego lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

Termin rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego zawarcia umowy wynosi 30 dni. Na terenie Starego Miasta przeprowadza się konkurs ofert i termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc do handlu obwoźnego i ich zarządców znajdują się w zbiorczym wykazie miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy wraz z wykazem zarządców i zarządzanych terenów, który jest dostępny na stronie: https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 2. Prowadzenie handlu obwoźnego możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Wykaz miejsc
  i stanowisk przeznaczonych do handlu obwoźnego ustala Zarząd Dzielnicy w formie uchwały. Wykaz miejsc do handlu obwoźnego dostępny jest na tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych, których adresy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok.
 4. Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania kompletnych wniosków.
 5. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z tego samego stanowiska, położonego w miejscu do handlu na terenie Starego Miasta, przez więcej niż jednego kupca, przeprowadza się przetarg (konkurs ofert).
 6. Konkurs ofert, o którym mowa w pkt. 5, przeprowadza się w oparciu o zasady ustalone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości m.st. Warszawy.
 7. Handel obwoźny prowadzony jest przez kupców posiadających wymagane elementy wyposażenia stanowiska: etykietę samoprzylepną lub identyfikator osobisty (typu smycz lub z klipsem), zawierające numer identyfikacyjny.
 8. Wyposażenie stoiska powinno być jednolite kolorystycznie oraz utrzymane w stonowanej kolorystyce zbliżonej do barwy RAL 1013.
 9. Do umeblowania stoiska handlowego dopuszcza się używanie lad, stelaży, stojaków, parasoli i namiotów handlowych (typu otwartego, bez ścian bocznych). Czasza składanego parasola może być zbliżona do koła lub kwadratu, a jej rozpiętość nie powinna przekraczać 3 m. Maksymalna powierzchnia innego wyposażenia stoiska handlowego (namiot handlowy) nie powinna przekraczać 9 m2. W przypadku sprzedaży choinek dopuszcza się wygrodzenia, przy czym zachowanie kolorystyki nie jest wymagane.
 10. Prowadzenie handlu z użyciem lad w innym kolorze niż dopuszczony, wymaga przykrycia lady materiałem łatwym do utrzymania w czystości o barwie spójnej z barwą reszty wyposażenia stoiska (RAL 1013) w ten sposób, aby materiał zakrywał konstrukcję lady. Zarząd dzielnicy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, może wyrazić zgodę na korzystanie z miejsca lub stanowiska z wyposażeniem w innych barwach, niż określona. Uzyskanie opinii, o której mowa, jest obligatoryjne. Opinia jest wydawana na podstawie wniosku, do którego załącza się rysunek (fotografię) projektu stoiska z uwzględnieniem kolorystyki. We wniosku należy również podać planowaną lokalizację stoiska. Korzystanie ze stanowiska bez posiadania etykiety samoprzylepnej lub identyfikatora osobistego (typu smycz lub z klipsem) zawierających numer identyfikacyjny jest możliwe w przypadku:
  a) sprzedaży prowadzonej na stanowiskach handlowych, przed wejściami na cmentarze, udostępnianych w okresie świąt Wszystkich Świętych;
  b) sprzedaży prowadzonej w miejscu wyznaczonym do handlu jednodniowego.
 11. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż:
  − oświadczenie o nieposiadaniu zaległości wobec Skarbu Państwa oraz m.st. Warszawy
  albo
  − oświadczenie, że kupiec uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  zawierają nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy przedstawienia stosownych zaświadczeń. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni od daty doręczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu.
 12. Nie wywiązywanie się przez kupca z zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 13. W umowach wprowadza się zapisy dotyczące kaucji. Kaucję ustala się w wysokości równej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za stanowisko.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?