Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym

null Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Jeżeli chcesz nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej, której jesteś użytkownikiem wieczystym, tutaj dowiesz się jak to zrobić.
Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego możesz złożyć w dwóch różnych trybach:

 • na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn),
 • na podstawie art. 198g-198l ugn.

Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Uwagi.
[!] Na złożenie wniosku w trybie art. 198g ugn masz czas tylko do 31 sierpnia 2024 r.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  [!] Wniosek oraz oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.
 2. Dołącz do wniosku wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wniosek i niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru. 
 4. Po rozpatrzeniu wniosku, poinformujemy Cię o dalszych etapach sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Dokument na podstawie którego nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste. 
 3. Oświadczenie o pokryciu kosztów.
 4. Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik.

Sprawy rozpatrujemy na podstawie oryginalnych dokumentów. Jeżeli chcesz złożyć ich kopie, to muszą one być uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) przez:

 • notariusza lub
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
 • upoważnionego pracownika urzędu. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w urzędzie:
 • przez internet na stronie ePUAP,
 • pocztą na adres: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Składam wniosek w urzędzie

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek w wybranej siedzibie urzędu lub wyślij go pocztą na adres korespondencyjny urzędu.

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.
 4. Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie 
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP).
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Na Twój wniosek odpowiemy niezwłocznie. Sprawę prowadzimy w trybie cywilnym, co oznacza, że terminy przewidziane w postępowaniu administracyjnym nie mają do niej zastosowania.

Tryb odwoławczy

Jeśli złożysz wniosek w trybie art. 32 ugn – nie ma trybu odwoławczego.
Jeśli złożysz wniosek w trybie art. 198g–198l ugn – możesz się odwołać w postępowaniu sądowym.

Uwagi

 1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu na podstawie art. 32 ugn.
  1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ugn. 
  2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
  3. Zgodnie z przepisami ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym. Dodatkowo:
   • sprzedaż nieruchomości, która jest własnością m.st. Warszawy, jest uzależniona od zgody Prezydenta m.st. Warszawy,
   • nieruchomość gruntowa, która jest własnością Skarbu Państwa, może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. Zgoda wojewody nie jest wymagana, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o którym mowa w art. 51 ust. 2 i art. 57 ust. 1 ugn. Wojewoda określi zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe zasady sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  4. W trakcie analizy wniosku możemy wezwać Cię do:
   • dostarczenia dodatkowych dokumentów, 
   • uaktualnienia już złożonych dokumentów, 
   • uzyskania od innych organów i urzędów opinii, dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
  5. W każdej sprawie sprawdzamy, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się: 
   • postępowania administracyjne, które dotyczą prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
   • postępowania o zwrot z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych.
  6. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z mocy prawa wygasa wcześniej z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Art. 241 Kodeksu cywilnego nie ma tutaj zastosowania, co oznacza, że wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego nie wygasają ustanowione na nim obciążenia. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok w którym prawo to wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.
  7. Cenę nieruchomości ustalamy:
   • na podstawie ugn, 
   • na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
   • z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej), gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

    Cena nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej jest ustalana jako dwudziestokrotność kwoty, która jest iloczynem dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przy ustalaniu ceny zastosowanie mają odpowiednio przepisy o bonifikatach, czyli art. 68 i art. 68a ugn.
    Cena nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej jest ustalana w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty, która jest iloczynem dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 
    [!] Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
  8. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego lub informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
  9. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.
  10. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.
 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g–198l ugn.
  1. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na podstawie art. 198g ugn jeżeli:
   • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed 31 grudnia 1997 r.;
   • użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
   • grunt nie jest położony na terenie portów i przystani morskich (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich);
   • grunt nie jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych);
   • nieruchomość gruntowa jest zabudowana.
    Nie zawieramy umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
    Wymienione zasady mają odpowiednie zastosowanie do użytkowania wieczystego, które powstało w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
  2. Zgodnie z przepisami ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym. Dodatkowo:
   • sprzedaż nieruchomości, która jest własnością m.st. Warszawy, jest uzależniona od zgody Prezydenta m.st. Warszawy,
   • zbycie nieruchomości gruntowej, która jest własnością Skarbu Państwa, nie wymaga zgody wojewody.
  3. W trakcie analizy wniosku możemy wezwać Cię do:
   • dostarczenia dodatkowych dokumentów, 
   • uaktualnienia dokumentów już złożonych, 
   • uzyskania od innych organów i urzędów opinii, dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
  4. W każdej sprawie sprawdzamy, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się: 
   • postępowania administracyjne, które dotyczą prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
   • postępowania o zwrot z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych.
  5. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z mocy prawa wygasa wcześniej ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Art. 241 Kodeksu cywilnego nie ma tutaj zastosowania, co oznacza, że wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego nie wygasają ustanowione na nim obciążenia. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok w którym prawo to wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku. 
  6. Cenę nieruchomości ustalmy:
   • na podstawie ugn, 
   • na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
   • na podstawie uchwały nr XCI/2988/2023 Rady m.st. Warszawy z 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14566), 
   • z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej), gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

    Jeśli nieruchomości gruntowa jest własnością Skarbu Państwa i jest sprzedawana jako realizacja roszczenia, o którym mowa w art. 198g ugn, cenę nieruchomości ustalamy:
    • w przypadku jednorazowej zapłaty ceny – jako dwudziestokrotność kwoty, która jest iloczynem dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
    • w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty, która jest iloczynem dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Przy ustalaniu ceny zastosowanie mają odpowiednio przepisy o bonifikatach, czyli art. 198k ust. 1 ugn.
Jeśli nieruchomość gruntowa jest własnością m.st. Warszawy i jest sprzedawana jako realizacja roszczenia, o którym mowa w art. 198g ugn, cenę nieruchomości ustalamy:

 • w przypadku nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej – w wysokości dwudziestokrotności kwoty, która jest iloczynem dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 • w przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej – w wysokości równej wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Przy ustalaniu ceny zastosowanie mają odpowiednio przepisy o bonifikatach, czyli § 3 ww. uchwały.

 1. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego lub informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.
 3. Wniosek możesz złożyć tylko do 31 sierpnia 2024 r. 

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 25.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?