null Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych – czynny przez 7 dni tygodnia przez całą dobę

ul. Kolska 2/4

01-045 Warszawa

Kontakt:

tel. 22 838 84 07

faks 22 636 55 97

e-mail: sekretariat@sodon.pl

 

Do zadań Ośrodka należy:

  • sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi poprzez prowadzenie Działu Izba Wytrzeźwień;

  • prowadzenie przez Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych działalności terapeutycznej i ambulatoryjnej na rzecz osób deklarujących chęć przerwania ciągu alkoholowego i podjęcia dalszego leczenia;

  • udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno – sanitarnych i lekarskich oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

  • informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu alkoholowemu;

  • motywowanie osób z rozpoznanym problemem alkoholowym do poddania się detoksykacji i leczeniu odwykowemu oraz udzielanie informacji o możliwościach poddania się detoksykacji i podjęcia leczenia w ośrodkach lecznictwa odwykowego;

  • współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym, oddziaływania na osoby z problemem alkoholowym oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków alko-holizmu;

  • prowadzenie działalności profilaktycznej, promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

  • pozyskiwanie informacji dotyczących form wsparcia od podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się problemami uzależnienia od alkoholu.

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1138/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Nie znalazłeś informacji?