null Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

  1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 

  2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,

  3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Składanie wniosków

Od 1 do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie pomocy dla dziecka w formie stypendium szkolnego. 

Wnioski oraz wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dostępne są na stronie pomoc materialna dla ucznia (otwarcie w nowym oknie).

Kto może otrzymać pomoc finansową

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:

  1. niskim dochodem na osobę w rodzinie,

  2. wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,

  3. występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii,

  4. życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Wysokość wsparcia finansowego

Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł. 

Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Formularze wniosków oraz wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej

Wnioski oraz wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dostępne są na stronie pomoc materialna dla ucznia (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?