Wstecz

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Tłumaczenie na język ukraiński

 

 

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Krok po kroku

 1. PRZEZ INTERNET:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. W URZĘDZIE:
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.
  2. Udaj się do urzędu dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie i złóż wniosek.
  3. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Platforma ePUAP.
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

 1. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
 2. Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 16 marca 2022 r.
 2. Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a ustawy to 12 marca 2022 r.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?