Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru). Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego wraz z uzasadnieniem.
 2. Aktualne odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości.
 3. Aktualne wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych ujednoliceniem (oryginały).
 4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy użytkowników wieczystych wpisanych w  KRS) - oryginał (wymóg nieobligatoryjny).
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów nabycia bądź oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 6. Uchwała właściwego organu osoby prawnej wyrażająca zgodę na ujednolicenie terminu użytkowania wieczystego (dotyczy użytkowników wieczystych będących osobami prawnymi) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
 7. Odbitka z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości objętych ujednoliceniem.
 8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy:
  1. osobiście: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
  2. korespondencyjnie: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa/ Wydział Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od dnia doręczenia podania organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. Tryb cywilnoprawny: sprawa kończy się umową zawartą aktem notarialnym/oświadczeniem o zmianie terminów użytkowania wieczystego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi wnioskodawca.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?