null Warszawska Rada Kobiet

Warszawska Rada Kobiet I kadencji została powołana w czerwcu 2019 roku. 

3 listopada 2021 r. została powołana II kadencja Warszawskiej Rady Kobiet.

Rada pełni funkcje ekspercką, konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Zadania Rady

Do głównych zadań Rady należy w szczególności współpraca z Pełnomocniczką ds. kobiet, którą jest zastępczyni Prezydenta Aldona Machnowska-Góra przy opracowaniu planu działań na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

II kadencja

Kadencja członkiń Rady II kadencji trwa 3 lata.

Przewodniczącą Rady została ponownie prof. Małgorzata Fuszara, prawniczka i socjolożka, w latach 2014-2015 pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. W gronie znalazły się też nowe osoby – reprezentantki nowych środowisk. M.in. Sylwia Chutnik (LGBT), Jarmiła Rybicka (Kuchnia Konfliktu, uchodźcy), Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa, prawa niepełnosprawnych).

Pełny skład Warszawskiej Rady Kobiet II kadencji:

Sylwia Chutnik, Renata Durda, Małgorzata Fuszara (przewodnicząca), Teresa Jackowska, Ewa Janczar, Krystyna Kacpura, Olga Kozierowska, Krystyna Lewkowicz, Dorota Łoboda, Anna Maziarska, Urszula Nowakowska, Alicja Pacewicz, Ewa Rumińska-Zimny, Jarmiła Rybicka, Monika Sajkowska, Izabela Sopalska-Rybak, Magdalena Środa. 

Planowane działania II kadencji

Członkinie rady II kadencji określiły obszary priorytetowe swoich działań. W pierwszej kolejności skupiają się na bezpieczeństwie zdrowotnym warszawianek (zdrowie psychiczne kobiet i dzieci, zdrowie reprodukcyjne), edukacji, problemie przemocy wobec kobiet oraz nierówności płac kobiet i mężczyzn.

Kadencja członkiń Rady II kadencji trwa 3 lata, a jej pracami kieruje prezydium rady składające się z przewodniczącej i dwóch wiceprzewodniczących.  Pełnomocniczką Prezydenta ds. kobiet jest zastępczyni Prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Rada i pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet spotykają się nie rzadziej niż co 2 miesiące. W posiedzeniach rady może uczestniczyć prezydent m.st. Warszawy, osoba przez niego upoważniona lub na wniosek Rady inne zaproszone osoby z głosem doradczym – ekspertki lub eksperci, doradczynie lub doradcy, kierowniczki lub kierownicy biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?