Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek dostępny na tej stronie, w sekcji "pliki do pobrania" i wydrukuj go. Druki dostępne są w formie PDF lub docx. Przykładowo wypełniony wniosek.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy. 
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (pokwitowanie z kasy w urzędzie lub potwierdzenie przelewu).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika na potrzeby uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu, który podpisuje się pod wnioskiem należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 5. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie dzwoniąc do Wydziału Obsługi Mieszkańców lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 6. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy i złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub wyślij go pocztą.
 7. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od dnia jego wpłynięcia do urzędu.
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz także złożyć za pośrednictwem ePUAP lub logując się na portalu, wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego. W miejscu wyboru organu wpisz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Sprawdź jak prawidłowo wybrać sprawę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane wnioski oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. [!] Pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej ePUAP we wniosku. Sprawdź jak założyć Profil Zaufany.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu:
  1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 1, wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 2
  2. należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej – załącznik nr 3, wersja edytowalna wniosku – załącznik nr 4,
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub pełnomocnictwo.
 3. Pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 1. 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej.
 2. 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
 3. 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadzenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosków o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych:
 1. Kancelaria Ogólna: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 3. za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, kurier),
 4. za pośrednictwem ePUAP lub logując się na portalu, wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego. W miejscu wyboru organu wpisz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Sprawdź jak prawidłowo wybrać sprawę. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane wnioski oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Sprawdź jak założyć Profil zaufany.

Miejsce odbioru zaświadczenia:

 1. urząd dzielnicy, 
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. za pośrednictwem ePUAP (pamiętaj, aby dodać adres skrzynki odbiorczej ePUAP we wniosku).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budżetowo-Księgowy dla dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

We wnioskach o wydanie zaświadczeń w polu nr 7 można opcjonalnie podać nr telefonu, który posłuży do kontaktu z Państwem w przypadku potrzeby uzupełnienia/wyjaśnienia wpisów na wniosku. Aby pracownik Urzędu mógł skorzystać z tego numeru, z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, należy na drugiej stronie wniosku złożyć podpis pod oświadczeniem RODO dotyczącym wyrażenia zgody na jego użycie.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 1 i 2) składa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy wg miejsca siedziby osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Osoby fizyczne lub osoby prawne rozliczające się z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste (załącznik nr 3 i 4) w dzielnicy składają wnioski w urzędzie dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej a wnioskujące o wydanie zaświadczenia powinny podać swój PESEL we wniosku.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?