Specific category icon

Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

Wstecz

Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696 z późn. zm.).
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy,
  - bezpośrednio w kasie Dzielnicy,
  - u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
  Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic. Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a. jednostki budżetowe,
  b. jednostki samorządu terytorialnego,
  c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Biuro Ochrony Środowiska,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii - Sekcja Geologii

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696, z późn. zm.).

Wymagane załączniki

Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych. Druk: OŚ-03-01/z1.


Nie znalazłeś informacji?