Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

null Wydawanie kart wędkarskich

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w kancelarii (XIV piętro, pok. 14.09) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Możesz je również wysłać pocztą. 
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
 7. Kartę wędkarską możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub zostanie ona dostarczona pocztą.
 8. Podczas odbioru karty wędkarskiej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
 2. Zaświadczenie  o złożeniu egzaminu w zakresie  ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, zgłoszoną staroście właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego egzaminu.
 3. Aktualna fotografia.
 4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
 5. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Ponadto:

 1. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej składane w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do jej odbioru. Z obowiązku składania pełnomocnictwa oraz upoważnienia zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

[!] W przypadku składania innych wniosków (o wydanie wtórnika karty wędkarskiej, ponowne wydanie karty wędkarskiej  lub wymianę karty wędkarskiej) – wymagane są załączniki wymienione we wzorach tych wniosków, w tym do wglądu dokument tożsamości – patrz Uwagi pkt 5.

Opłaty

 1. 10 zł – za wydanie karty wędkarskiej (nie jest to opłata skarbowa). Wnoszona na konto bankowe: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. W tytule wpłaty formuła o treści: KARTAWEDKARSKA (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty formuła o treści: pełnomocnik – pełnomocnictwo.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłaty podlegają zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłat nie wydano karty wędkarskiej. Zwrot opłat następuje na wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska
 2. za pośrednictwem poczty, adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

MIEJSCE ODBIORU:

 1. stanowisko bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 1409) Biura Ochrony Środowiska, 
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska – Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uwagi

 1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. Dla mieszkańców Warszawy oraz osób nieposiadających żadnego miejsca zamieszkania na terenie Polski, karty wędkarskie wydaje Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania w Warszawie egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb z celu uzyskania karty wędkarskiej jest Polski Związek Wędkarski, którego Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 42 zgłosił Prezydentowi m.st. Warszawy 26 komisji egzaminacyjnych działających przy kołach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 50, 53, 56, 58, 62, 78, 79, 90, 94, 100. Adresy komisji egzaminacyjnych oraz terminy egzaminów znajdują się w dziale "Załączniki do pobrania" – Wykaz komisji egzaminacyjnych.
 4. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
 5. Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej zagubionej, skradzionej lub nieczytelnej dotyczy kart wydanych wyłącznie po 01.01.1999 r. przez Starostę Powiatu Warszawskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku kart wydanych po 01.07.1985 r. przez inne organy (np. PZW, wojewodów, innych starostów / prezydentów miast), należy wypełnić wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej.
 6. Nie podlegają wymianie lub ponownemu wydaniu karty wędkarskie nieważne, tj. wydane przed 01.07.1985 r.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?