Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Wstecz

Wydawanie kart wędkarskich

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty  skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 1409) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 22 44 32 580, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Możesz je również wysłać pocztą. 
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 1409) Biura Ochrony Środowiska, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Kartę wędkarską możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 22 44 32 580 lub zostanie ona dostarczona pocztą.
 8. Podczas odbioru karty wędkarskiej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
 2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną wymienioną w Uwagach w pkt 3.
 3. Aktualna fotografia legitymacyjna.
 4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
 5. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Ponadto:

 1. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej składane w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do jej odbioru. Z obowiązku składania pełnomocnictwa oraz upoważnienia zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

[!] W przypadku składania innych wniosków (o wydanie wtórnika karty wędkarskiej, ponowne wydanie karty wędkarskiej  lub wymianę karty wędkarskiej) - wymagane są załączniki wymienione we wzorach tych wniosków, w tym do wglądu dokument tożsamości.

Opłaty

 1. Za wydanie karty wędkarskiej opłata w kwocie 10 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie:
  • na konto bankowe odbiorca: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004; w tytule wpłaty formuła o treści: KARTAWEDKARSKA (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej,
  • lub w kasie Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 w Warszawie (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00).
 2. Za złożenie pełnomocnictwa tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo, opłata skarbowa w kwocie 17 zł.  
  • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
  • Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano karty wędkarskiej. Zwrot opłaty następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Biuro Ochrony Środowiska
 • za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)

MIEJSCE ODBIORU:

 • stanowisko do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 1409) Biura Ochrony Środowiska,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. Bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 1409) Biura Ochrony Środowiska, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 poz. 2325, z późn. zm.).

Uwagi

 1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. Dla mieszkańców Warszawy oraz osób nieposiadających żadnego miejsca zamieszkania na terenie Polski, karty wędkarskie wydaje Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Polski Związek Wędkarski w Warszawie, ul. Twarda 42, którego Okręg Mazowiecki wyznaczył 26 komisji egzaminacyjnych działających w Warszawie, przy kołach: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 50, 53, 56, 58, 62, 78, 79, 90, 94, 100. Adresy komisji egzaminacyjnych oraz terminy egzaminów  znajdują się w  dziale "Załączniki do pobrania" - Wykaz komisji egzaminacyjnych.
 4. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
 2. Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, z późn. zm.).
 3. Ustawa z 24 września 2010 r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322) w zakresie art. 6.
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
 5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?