Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi (w 3 egzemplarzach), z podpisem osoby upoważnionej i datą;
  2. dokument poświadczający oddanie obiektu do użytkowania (w przypadku nowych budynków);
  3. potwierdzenie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (w przypadku nowych budynków) lub lokalu (w przypadku lokali nowo powstałych).
 3. Złóż wniosek i dokonaj opłat.
 4. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
 5. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 2. Rzut odpowiedniej kondygnacji budynku, z zaznaczeniem lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi (w 3 egzemplarzach), z podpisem osoby upoważnionej i datą.
 3. Dokument poświadczający oddanie obiektu do użytkowania (w przypadku nowych budynków).
 4. Potwierdzenie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (w przypadku nowych budynków), lub lokalu (w przypadku lokali nowopowstałych).
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
   

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł – zaświadczenie o samodzielności każdego lokalu (z wyłączeniem spraw dot. budownictwa mieszkaniowego).
 2. 17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 4. Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego, w tym zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych.
 5. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu niemieszkalnego garażu będzie sprawą budownictwa mieszkaniowego jeżeli zaświadczenie wydawane jest dla inwestycji, której przedmiotem była budowa lokalu mieszkalnego.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

 1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
 2. o wysokości powyżej 30 m,
 3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
 6. dotyczących dróg powiatowych.
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody. 

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Architektoniczno-Budowlany
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Termin odpowiedzi

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?