Specific category icon

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wstecz

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.
 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów (do pobrania: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa).
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej wnioskiem lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.
 4. Dokument potwierdzający prawo do gruntu wynikające z własności, posiadania samoistnego, zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego lub dzierżawy, np. odpis księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa dzierżawy. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd, co stwierdza jednoznacznie art. 364 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. u. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.).
 5. Oświadczenie o wartości rynkowej 1 m2 gruntu objętego wnioskiem, z wyjątkiem, gdy wartość rynkowa została wskazana w dołączonym akcie notarialnym (zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm., dalej u.o.g.r.l.).
 6. 1 egz. planu zagospodarowania działki z zaznaczoną graficznie (wyraźnym obrysem - kolorem) i obliczoną powierzchnią (z uwzględnieniem powierzchni i klasy wyłączanego użytku) wyrażoną w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha, przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolniczej, z wkreślonym budynkiem. Plan powinien być sporządzony na kopii mapy przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Grunt oznaczony na planie pod wyłączenie z produkcji rolniczej powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych.
  W przypadku budownictwa mieszkaniowego na planie zagospodarowania działki projektant powinien umieścić informację o planowanej liczbie budynków jednorodzinnych na przedmiotowym gruncie bądź o planowanej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
  Plan zagospodarowania działki powinien być podpisany i opieczętowany przez projektanta.
 7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do akt sprawy oryginalny dokument pełnomocnictwa.
  Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą tylko jedna z nich należy dołączyć pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
  Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz dokumentu potwierdzającego prawo do gruntu należy dołączyć pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
  Pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 1 i § 2 k.p.a.).
  W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 k.p.a.).
  Aby pełnomocnik mógł ustanawiać dalszych pełnomocników, takie zastrzeżenie należy umieścić w pełnomocnictwie.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do ww. ustawy (jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, nr konta bankowego: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (osobiście) .
  Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (korespondencyjnie).
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa /Wydział Mienia Skarbu Państwa /Dział Regulacji Stanów Prawnych Mienia Skarbu Państwa.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z terminami w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., zgodnie z art. 36 k.p.a. organ poinformuje strony, podając przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczy o prawie do wniesienia ponaglenia w trybie art. 37 k.p.a.

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  lub przesłać na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia podania oraz wydania opinii odnośnie zdjęcia i wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.o.g.r.l.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76a § 3 k.p.a.).
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.
 4. Nazwa i rodzaj inwestycji określonej we wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej powinny być spójne ze wskazanymi w przyszłym wniosku o pozwolenie na budowę, składanym w Wydziale Architektury dla Dzielnicy.
 5. Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.) określa jakie grunty zaliczane są do poszczególnych użytków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Nie znalazłeś informacji?