Zameldowanie/wymeldowanie

null Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Krok po kroku

 1. W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich właściwej ze względu na adres nieruchomość, z której ma nastąpić wymeldowanie, złóż wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać
  1. dane osoby podlegającej wymeldowaniu, 
  2. dane osoby składającej podanie (ewentualnie pełnomocnika),
  3. wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby wymeldowywanej.
 3. Pamiętaj o oryginale dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
 4. Do wniosku dołącz:
  1. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
  2. tytuł prawny do lokalu (oryginał),
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).   
 5. Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 3. Tytuł prawny do lokalu (w oryginale).
 4. Pełnomocnictwo do wglądu (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty

 1. 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy
 3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?