Zameldowanie/wymeldowanie

null Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Chcesz zameldować się na pobyt stały pod nowym adresem?

Sprawdź jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

ZAMELDUJ SIĘ (aktywny przycisk przekierowujący nas na stronę logowania do ePUAP).

 II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie pobytu stałego”.  
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. oryginale dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (do wglądu),
  c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zameldowania. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (do wglądu),
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 8. W przypadku dzieci urodzonych za granicą po dokonaniu transkrypcji aktu urodzenia rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu stałego.
 9. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?