Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Zasady odpłatnego przejmowania przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

Krok po kroku

Warunkiem przejęcia prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora jest:

 • wykonanie tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi pod nadzorem Spółki oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Spółkę dokumentacją techniczną, a także odbiór techniczny tych urządzeń bez zastrzeżeń;

 • złożenie dokumentów potwierdzajacych prawo własności i wybudowanie urządzeń ze środków własnych inwestora;

 • złożenie dokumentu potwierdzającego status prawny nieruchomości na której znajdują się urządzenia; 

 • zawarcie Umowy o przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Klient składa w formie pisemnej Wniosek o odpłatne przejęcie przez MPWiK S.A. w m.st. Warszawie S.A. prawa własności albo innego prawa do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami.
Zawierane jest Porozumienie w sprawie ustalenia procedury odpłatnego przejmowania przez Spółkę prawa własności urządzeń lub przykanalika.
Klient składa dokumentację źródłową, umożliwiającą potwierdzenie stanu faktycznego i prawnego: 

 • dokumenty potwierdzające, że urządzenia zostały wybudowane ze środków własnych Inwestora;

 • dokumenty techniczne wydane w sprawie decyzji administracyjnych; 

 • dokumenty dotyczące uregulowania stanu prawnego gruntu, na którym znajdują się urządzenia. 

 • Ustalana jest wartość urządzeń podlegających przekazaniu na rzecz Spółki oraz stopień ich przydatności. 

Spisywany jest Protokół z negocjacji w sprawie ustalenia warunków odpłatnego przejmowania przez Spółkę prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
Zawierana jest Umowa o przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Wymagane Dokumenty

Warunkiem przejęcia prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora jest:

 • wykonanie tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi pod nadzorem Spółki oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Spółkę dokumentacją techniczną, a także odbiór techniczny tych urządzeń bez zastrzeżeń;

 • złożenie dokumentów potwierdzajacych prawo własności i wybudowanie urządzeń ze środków własnych inwestora;

 • złożenie dokumentu potwierdzającego status prawny nieruchomości na której znajdują się urządzenia; 

 • zawarcie Umowy o przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Klient składa w formie pisemnej Wniosek o odpłatne przejęcie przez MPWiK S.A. w m.st. Warszawie S.A. prawa własności albo innego prawa do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami.
Zawierane jest Porozumienie w sprawie ustalenia procedury odpłatnego przejmowania przez Spółkę prawa własności urządzeń lub przykanalika.
Klient składa dokumentację źródłową, umożliwiającą potwierdzenie stanu faktycznego i prawnego: 

 • dokumenty potwierdzające, że urządzenia zostały wybudowane ze środków własnych Inwestora;

 • dokumenty techniczne wydane w sprawie decyzji administracyjnych; 

 • dokumenty dotyczące uregulowania stanu prawnego gruntu, na którym znajdują się urządzenia. 

 • Ustalana jest wartość urządzeń podlegających przekazaniu na rzecz Spółki oraz stopień ich przydatności. 

Spisywany jest Protokół z negocjacji w sprawie ustalenia warunków odpłatnego przejmowania przez Spółkę prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
Zawierana jest Umowa o przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Opłaty

Brak

Miejsce złożenia i odbioru

osobiście:
Dział Obsługi Klienta w Warszawie,
pl. Starynkiewicza 5 lub na ul. Zaruskiego 4
pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-16


pisemnie:
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Prawno-Majątkowe (Biuro w strukaturze MPWiK)

Termin odpowiedzi

30 dni od daty wpłynięcia wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • Warunkiem przejęcia prawa własności albo innego prawa do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora jest:

 1. wykonanie tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi pod nadzorem Spółki oraz z zatwierdzoną przez Spółkę dokumentacją techniczną, a także odbiór techniczny tych urządzeń bez zgłoszonych zastrzeżeń;

 2. wykonanie  urządzeń ze środków własnych;

 3. uregulowanie przez Wnioskodawcę na własny koszt tytułu prawnego do gruntów, na których znajdują się urządzenia wodociągów lub kanalizacyjne;

 4. zawarcie Umowy o przeniesienie na rzecz MPWiK prawa własności  urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.                                                                                                                   

 • Dokumenty dostarczone w wersji nieoryginalnej powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019).

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o odpłatne przejęcie przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. prawa własności albo innego prawa do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych; 

 2. Oświadczenie o własności i wykonaniu urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ze środków własnych inwestora;

 3. Oświadczenie o nieudzielaniu zgody na odpłatne włączenie się osób trzecich do infrastruktury;

 4. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na rzecz MPWIK w m.st. Warszawie S.A. na przebudowany odcinek urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego;

 5. Porozumienie w sprawie ustalenia procedury odpłatnego przejmowania przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń lub przykanalika;

 6. Umowa o przeniesienie na rzecz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

 7. Umowa w sprawie przebudowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci.

Nie znalazłeś informacji?