Wstecz

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”.
 2. Pamiętaj o:
      a. uszkodzonym dowodzie osobistym,
      b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Odbierz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”.  
 2. Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu).
 3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak - czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie  dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 8. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
 9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 10. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 11. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 12. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 2. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816).
 3. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Nie znalazłeś informacji?