Ewidencja gruntów i budynków

Wstecz

Zgłoszenie/wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz zgłoszenie zmiany (wersja edytowalna) w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Dołącz oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany. Jeżeli występujesz w imieniu osoby zgłaszającej zmianę dołącz do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).
 3. Wypełniony wniosek można złożyć:
  1. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy;
  2. w siedzibie Biura Geodezji i Katastru;
  3. za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Zgłoszenie/wniosek o zmiany można złożyć także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP zgodnie z brzmieniem art. 63 § 3a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien:
  1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
  2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 5. Zawiadomienie o wprowadzonej zmianie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest wysyłane do właściciela/władającego tylko w przypadku, gdy zmiana została dokonana z urzędu w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącej danych pola powierzchni działki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej. W przypadku ww. zmian zawiadomienie o wprowadzonej zmianie zostanie przesłane pocztą na adres pobytu stałego ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienie może zostać przesłane pocztą na inny adres korespondencyjny niż adres pobytu stałego lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP pod warunkiem, że wcześniej złożono zgłoszenie/wniosek o ujawnienie w bazie danych egib adresu korespondencyjnego lub adresu skrzynki ePUAP.
 6. Zmiany w ewidencji gruntów wprowadzane są w drodze czynności materialno-technicznej lub w drodze decyzji administracyjnej. W drodze decyzji administracyjnej wprowadzane są zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeśli jest to wymagane przepisami prawa (art. 24 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Odmowa wprowadzenia zgłaszanej zmiany w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Pamiętaj, że:

 1. Zmiany dokonywane w ewidencji gruntów i budynków na podstawie:
  1. odpisów aktów notarialnych, dotyczących przeniesienia, zmiany, zrzeczenia się albo ustanowienia praw do nieruchomości, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  2. odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisów europejskich poświadczeń spadkowych;
  3. zawiadomień sądu o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej;
  4. odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych;
  5. dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wprowadzane są z urzędu po otrzymaniu przez Biuro Geodezji i Katastru od właściwych instytucji oryginałów dokumentów i nie wymagają złożenia przez właściciela zgłoszenia/wniosku o aktualizację ewidencji gruntów i budynków.

 1. Możliwość aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie dotyczy dokumentacji wykonanej w celu wydania stosownego orzeczenia organu administracji publicznej (np. decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów) bądź orzeczenia sądu (np. zniesienia współwłasności).
 2. Jeśli zleciłaś/eś dokumentację geodezyjną i kartograficzną zawierającą wykazy zmian danych ewidencyjnych, to po przyjęciu go do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 3. Jeżeli jesteś:
  1. właścicielem, władającym w rozumieniu posiadania samoistnego;
  2. władającym na gruntach publicznych: wieczystym użytkownikiem, użytkownikiem gruntów państwowych i samorządowych,

Bądź reprezentujesz:

 1. jednostkę organizacyjną sprawującą zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami;
 2. osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych;
 3. organ administracji publicznej, który gospodaruje nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

to posiadasz prawo do składania zgłoszenia/wniosku o aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących Twojej nieruchomości lub zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym informacji o miejscu stałego pobytu (adres zameldowania) lub o siedzibie swojej jednostki;

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wersja edytowalna) lub zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków złożone przez właściciela/władającego wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. Dokumenty będące podstawą zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków określone zostały w art. 22, art. 23 i art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, są to w szczególności akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów), odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.

Opłaty

 1. Nie podlega opłacie skarbowej wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku lub zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną).
 2. 10 zł  opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja dotycząca aktualizacji lub o odmowie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje dotyczące umorzenia postępowania).
 3. 17 zł  opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie urzędu dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 5. Płatność w kasie biura można dokonać kartą lub gotówką. Płatność gotówką może być wniesiona do godziny 15.45, a kartą do godziny 16.00.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków czynnością materialno-techniczną do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany.
 2. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków odbywa się w drodze decyzji. Od orzeczenia służy stronom prawo odwołania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (MWINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian dostarczając stosowne dokumenty, będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek: 
  1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych;    
  2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;    
  3. udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
 3. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
 4. Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:    
  1. umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:   
   1. pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późń. zm.), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub
   2. otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.  1317), lub art. 40 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
  2. rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego (art.22 ust.3,4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z  2021 r., poz. 735).
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późń. zm.).
 3. Ustawa z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z  2020 r., poz. 2052).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390).

Nie znalazłeś informacji?