Zameldowanie/wymeldowanie

null Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Wymelduj się.

Sprawdź, jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  Wymeldowanie z pobytu stałego

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  Wymeldowanie z pobytu czasowego

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

WYMELDUJ SIĘ (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP).

 II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.  
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj wymeldowania. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.  
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania (do wglądu),
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego. 
 2. 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania.
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz: karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?