Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz dokumenty uzasadniające zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej wymagane, zgodnie z zasadami ustalania innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu Mienia Skarbu Państwa, (menu podmiotowe / zasady funkcjonowania / użytkowanie wieczyste / zmiana terminu opłat za użytkowanie wieczyste) osoby fizyczne pkt. II, ppkt. 1, osoby prawne pkt I, ppkt. 4.
 3. Udaj się do Zarządu Mienia Skarbu Państwa i złóż wniosek, bądź wyślij go pocztą na adres Zarządu Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.
 4. Jeżeli przed upływem ustawowego terminu płatności nie otrzymałeś odpowiedzi z Zarządu Mienia Skarbu Państwa skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 22 551-21-50, w celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w tym osoby fizyczne::
  1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem.
 2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem.
  2. Kserokopię bilansu lub sprawozdanie F-01 i rachunek zysków i strat.
  3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.
  4. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
  5. Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.
  6. Informacja o nr PKD (nr polskiej klasyfikacji działalności).
  7. Informacja o formie prawnej beneficjenta.
  8. Informacja o wielkości beneficjenta.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi

Przed ustawowym terminem płatności tj. przed 31 marca. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Zasady ustalania, innego niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

 1. Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej może nastąpić przed upływem ustawowego terminu wniesienia opłaty tj. przed 31 marca bieżącego roku.
 2. W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?