Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, które umożliwią lub w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, których realizacja jest utrudniona ze względu na występującą niepełnosprawność.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są w miarę dysponowania przez WCPR środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.

Uwaga

Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się może być udzielone raz na trzy lata.

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

  2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;

  3. Ofertę cenową dotyczącą wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub fakturę pro forma;

  4. Kopię decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;

  5. Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie) (ul. gen. Andersa 5 – stanowisko 4 lub 5) w godzinach pracy kancelarii.

Szczegóły na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) (otwarcie w nowym oknie) przy al. „Solidarności” 93.

Podstawa Prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?