null Jak przystąpić do systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Krok po kroku

Złóż właściwą deklarację w Urzędzie Dzielnicy

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wielolokalowym, o charakterze mieszanym lub niezamieszkanej, która może zostać włączona do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na prowadzenie na niej działalności przez m.st. Warszawaę, złóż odpowiednią deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje odnośnie deklaracji można znaleźć ma stronie internetowej Warszawa 19115

W przypadku innych nieruchomości niezamieszkanych np. centra handlowe, należy podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym działalność w przedmiotowym zakresie. Urząd m.st. Warszawy nie pośredniczy w zawieraniu takich umów. Ponadto wszelkie reklamacje na świadczenie usług należy zgłaszać bezpośrednio do wybranego przez siebie operatora.

 

Zgłoś swoją nieruchomość do Urzędu Miasta

Po złożeniu właściwej deklaracji należy dokonać zgłoszenia nieruchomości, aby została dodana do systemu poprzez nadanie jej unikatowego numeru identyfikacyjnego tzw. UIDMGO.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 na kilka sposobów:

W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz przez czat konsultant przypisze zgłoszenie do właściwej kategorii wybierając stosowny proces.

Przy zgłoszeniach za pośrednictwem portalu i aplikacji zgłoszeniu należy samodzielnie nadać kategorię Śmieci/Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów.

Dla kanału e-mail prosimy w temacie wpisać frazę „Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów”, pomoże to w szybszym przypisaniu zgłoszenia do odpowiedniego procesu. Dzięki temu informacje o nieruchomości trafią bezpośrednio i natychmiast do jednostki odpowiedzialnej za jej przypisanie do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Bardzo istotne jest, aby w treści zgłoszenia podać jak najwięcej szczegółów dotyczących zgłaszanej nieruchomości.

Należy w szczególności:

 1. zwrócić uwagę na liczbę oraz lokalizację miejsc gromadzenia odpadów przypisanych do danego punktu adresowego.

(Jest to bardzo istotne, gdyż nieruchomość może posiadać kilka takich punktów, np. w przypadku nieruchomości wielolokalowych jedno miejsce gromadzenia odpadów może mieć formę altanki ,gdzie gromadzone są odpady zmieszane, metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bio, natomiast drugim może być wyznaczony plac gdzie podstawiany będzie kontener na odpady wielkogabarytowe oraz zielone. Jeżeli posiadamy np. dokładne współrzędne geograficzne ww. punktów, również warto je podać.)

 1. podać liczbę oraz pojemność pojemników do gromadzenia odpadów.

(Dla nieruchomości jednorodzinnych należy podać tylko pojemność pojemnika na odpady zmieszane, segregacja odbierana jest w workach. W przypadku nieruchomości wielolokalowych oraz mieszanych należy pamiętać, aby liczba oraz pojemność pojemników była wystarczająca do gromadzenia całego strumienia odpadów przy uwzględnieniu częstotliwości minimalnych określonych w uchwale Nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 23 lutego 2018 r., poz. 1970.

Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości dostępne są na stronie internetowej z harmonogramem odbioru odpadów.  

W przypadku nieruchomości wielolokalowych dla frakcji metal i tworzywa sztuczne oraz papier należy stosować częstotliwość co tydzień, gdyż wynika ona z podpisanych przez Urząd m.st. Warszawy umów na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych niezbędne jest podanie wszelkich informacji o wskazanych w deklaracji pojemnościach pojemników ich ilości oraz częstotliwości odbioru. Należy pamiętać, aby podawane informacje były zgodne ze stanem faktycznym, gdyż podanie zawyżonej liczby odbiorów może powodować wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela.

Proszę mieć na uwadze, że na terenach nieruchomości niezamieszkanych zbiórka selektywna prowadzona jest tylko w zakresie odpadów komunalnych, które są faktycznie wytwarzane).

 1. wskazać operatorowi preferowany sposób odbioru odpadów np. informację o tym, że odpady będą wystawiane przed teren nieruchomości lub nieruchomość jest domem jednorodzinnym i posiada altankę w linii zabudowy (która umożliwia dostęp do pojemnika, jednocześnie nie pozwala na wejście poza ogrodzenie), której furtka będzie w dniach odbioru otwarta dla załogi. Należy pamiętać, że operator nie musi zastosować się do wskazanego sposobu odbioru. Np. załoga nie wyciągnie pojemnika znajdującego się za ogrodzeniem nieruchomości jednorodzinnej, której teren ma charakter prywatny. W przypadku braku porozumienia odpady należy wystawiać przed teren nieruchomości zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

 2. pozostawić kontakt, aby umówić dostarczenie pojemników lub wyjaśnić ewentualne niejasności.

Powyższe działanie ma na celu jak najszybsze włączenie nieruchomości do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazana ścieżka zgłaszania pozwala na:

 • bezpośrednie przekazanie zgłoszenia do Biura Gospodarki Odpadami w celu utworzenia unikalnego UIDMGO;

 • dalsze procedowanie zgłoszenia przez operatora, który dostarczy pojemniki i/lub worki na teren nieruchomości oraz przekaże dane niezbędne do opublikowania harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej Warszawa 19115;

 • jak najszybsze rozpoczęcie odbioru odpadów komunalnych przez operatora.

Przydatne informacje

 • Wszelkie problemy dotyczące miejskiego systemu gospodarki odpadami zgłaszaj zawsze za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w sposób opisany wyżej.

 • Jeżeli odpady są gromadzone w miejscu, do którego nie ma bezpośredniego dostępu dla pracowników odbierających odpady komunalne, niezbędne jest dostarczenie operatorowi narzędzi umożliwiających wstęp na teren nieruchomości. Należy je dostarczyć w liczbie, która umożliwi dostęp do każdej frakcji odpadów, która jest gromadzona w miejscu niedostępnym. Załogi nie wymieniają się otrzymanymi kluczami, stąd każda musi dysponować własnym kompletem.

 • Wszystkie dostarczane pojemniki wyposażone są w chip RFID i są przypisane do konkretnych miejsc gromadzenia odpadów. W celu minimalizacji problemów w odbiorze nie należy przestawiać pojemników np. w przypadku terenu spółdzielni mieszkaniowych, na terenach których znajduje się kilka budynków mieszkalnych.

 • Używany w pojemnikach chip RFID pozwala na zebranie dokładnych danych o odbiorze odpadów. W momencie ważenia pojemnika pozyskiwane są informacje o miejscu gromadzenia odpadów, numerze chipu, dacie i godzinie odbioru, pojemności pojemnika, frakcji na jaką jest przeznaczony oraz odległości pomiędzy zdefiniowanym miejscem gromadzenia odpadów a aktualną pozycją pojazdu odbierającego odpady.

 • Operator nie odbierze odpadów z pojemnika, który nie został wyposażony w chip RFID. Jeżeli dla nieruchomości obowiązuje odbiór odpadów segregowanych w workach, a zbieramy je w zakupionym przez siebie pojemniku, należy pamiętać, aby w dniach odbioru wszelkie znajdujące się w nim odpady wyjąć i wystawić w przeznaczonych do tego celu workach. Brak chipu powoduje, że pojemnik nie jest w systemie, więc załoga odbierająca odpady go pominie. Pracownicy nie wyciąganą również z niego worków.

 • Operator jest zobowiązany do odbioru całego strumienia odpadów z nieruchomości. Jeżeli w danym miesiącu wytworzono odpady, które nie zmieściły się w pojemniku, należy umieścić je w workach i postawić obok pojemnika. Po zwarzeniu pojemnika zostanie on ponownie załadowany oraz zważony ponownie. Jest to tak zwane ważenie wielokrotne. Jeżeli na danej nieruchomości wielokrotnie dochodzi do opisanej czynności, wówczas stanowi to podstawę do wymiany pojemnika na większy lub dostarczeniu dodatkowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zmieszania się różnych frakcji odpadów komunalnych na skutek przepełnienia, do czego dochodzi w przypadku nieruchomości wielolokalowych, odpady mogą zostać odebrane jedynie przez załogę odbierającą frakcję zmieszaną.

 • Jeżeli nieruchomość posiada zamykane miejsce gromadzenia odpadów, do którego nie ma możliwości wstawienia pojemników na wszystkie frakcje, zaleca się aby wstawiane były przede wszystkim pojemniki na odpady zbierane selektywnie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia frakcji zbieranej selektywnie przez osoby postronne.

Nie znalazłeś informacji?