null Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego

 [!] Od 1 stycznia 2024 r. nie możesz już wystąpić o specjalny zasiłek opiekuńczy, ponieważ został zlikwidowany. Nie dotyczy to osób, które miały ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego co najmniej do 31 grudnia 2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca nowe świadczenie wspierające. Szczegółowe informacje uzyskasz w ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
Dla osoby, która miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego co najmniej do 31 grudnia 2023 r. zasady pobierania tego świadczenia się nie zmieniają. W takim przypadku możesz pobierać to świadczenie po zakończeniu okresu zasiłkowego. Wniosek na nowy okres zasiłkowy musisz złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.
Możesz ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym minął termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Musisz potem złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.
Świadczenie na starych zasadach będzie Ci przysługiwało pod warunkiem, że osoba, na którą pobierasz świadczenie, nie złoży wniosku o nowe świadczenie wspierające w ZUS-ie.
[!] Nie możesz pracować, jeśli pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 2. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz i na którą dotychczas przyznano świadczenie.
 3. Jeśli opiekujesz się dzieckiem, które znajduje się w placówce zapewniającej mu całodobową opiekę (w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) – zaświadczenie lub oświadczenie z tej placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.
 4. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
  • kartę pobytu,
  • decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument, który uprawnia Cię do pobytu w Polsce w związku z wykonywaną pracą.
 5. Jeśli masz gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
  • kopia umowy dzierżawy, jeśli wydzierżawiasz komuś część lub całość gospodarstwa rolnego,
  • kopia aktu notarialnego, jeśli Twoje gospodarstwo rolne zostało wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną.
 6. Jeśli utraciłeś dochód – dokument, który określa datę utraty dochodu, wysokość i rodzaj utraconego dochodu lub Twoje oświadczenie.
 7. Jeśli uzyskałeś dochód:
  • kopia dokumentu, który określa datę uzyskania dochodu, wysokość i jego rodzaj oraz liczbę miesięcy, w których uzyskiwany był ten dochód lub Twoje oświadczenie – jeśli dochód był uzyskany w roku kalendarzowym, który poprzedza okres świadczeniowy,
  • kopia dokumentu, który określa datę uzyskania dochodu, wysokość i jego rodzaj za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskałeś ten dochód lub oświadczenie – jeśli dochód był uzyskany po roku kalendarzowym, który poprzedza okres świadczeniowym.
 8. Oświadczenie o Twoich dochodach albo dochodach członka rodziny, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendia).
 9. Jeśli płacisz alimenty na inną osobę – dokument, który potwierdzi kwotę zapłaconych alimentów, np. przekaz pocztowy lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
 10. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. 

Nie musisz dołączać dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu Twojej rodziny. Urząd sam zweryfikuje Twoje dochody. Jeśli nie uzyskamy potrzebnych dokumentów, wezwiemy Cię do ich dostarczenia.
[!] Kopie dokumentów, które dołączasz do wniosku, muszą być uwierzytelnione przez: 

 • pracownika Urzędu m.st. Warszawy, 
 • notariusza, 
 • instytucję, która wydała dokument,
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie. 

Nie musisz uwierzytelniać dokumentów, jeśli składasz je przez internet.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz
 2. przez portal Emp@tia
 3. przez stronę ePuap

Składam wniosek osobiście w urzędzie

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty w oryginale lub ich uwierzytelnione kopie.
 4. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.
Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt

Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online. 

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 5. Wyślij wniosek. Musisz go potwierdzić:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy Ci przekazywać pisma w sprawie
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). 
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożysz wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się z pracownikiem urzędu i ustal szczegóły.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia brakujących dokumentów. Na uzupełnienie wniosku masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 
W tym terminie możesz też zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, w dniu, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego zależy od łącznego dochodu Twojej rodziny i dochodu rodziny osoby, którą się opiekujesz. Dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć miesięcznie 764 zł. Nie płacisz podatku od tego świadczenia.
 2. Kwotę świadczenia, która przysługuje za niepełny miesiąc, ustalamy dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu. Otrzymaną w ten sposób kwotę mnożymy przez liczbę dni, za które świadczenie Ci przysługuje. Kwota świadczenia, która przysługuje za niepełny miesiąc jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.
 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie.
 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy możemy przyznać:
  • osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowi, jeżeli:
   • nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
   • rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 5. Specjalnego zasiłku opiekuńczego nie możemy przyznać, jeśli:
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz już ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
  • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz ustalone prawo do:
   • emerytury,
   • renty,
   • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
   • renty socjalnej,
   • zasiłku stałego,
   • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   • zasiłku przedemerytalnego,
   • świadczenia przedemerytalnego,
   • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub świadczenia pieniężnego przyznanego dla członków rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podjęcia poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
   • jesteś osobą sprawującą opiekę i masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • osoba, którą się opiekujesz przebywa w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
   • na osobę, którą się opiekujesz jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
   • na osobę, którą się opiekujesz, innej osobie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką,
   • [!] Chyba, że co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym.
   • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, na osobę, którą się opiekujesz.
 6. Możesz być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. Nie wpłynie to na uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 7. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy, aby potwierdzić sprawowanie przez Ciebie opieki nad osoba, którą się opiekujesz.
 8. Powiadom urząd, który wypłaca Ci świadczenie, jeśli:
  • zmieni się liczba osób w Twojej rodzinie,
  • uzyskasz dochód,
  • wyjeżdżasz albo osoba z Twojej rodziny wyjeżdża poza granice Polski,
  • osoba wymagająca opieki złożyła wniosek o świadczenie wspierające do ZUS,
  • wystąpią inne zmiany, które mają wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 9. Urząd, który wypłaca świadczenie, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów. Może to zrobić jeśli będzie miał wątpliwości co do okoliczności, które mają wpływ na Twoje prawo do zasiłku. Na złożenie wyjaśnień lub złożenie dokumentów masz 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz wstrzymamy wypłatę zasiłku.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 14.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?