null Warszawska karta praw osób doświadczających bezdomności

W Warszawie obowiązuje karta praw osób doświadczających bezdomności, która gwarantuje ochronę, bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

Szacunek dla każdego człowieka

Karta określa obszary i kierunki działań miasta zmierzających do m.in. przeciwdziałania dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Zarządzenie mówi także o prawach, które przypominają o szacunku do każdego człowieka, bez względu na jego status materialny lub społeczny.

Warszawska karta praw osób doświadczających bezdomności

Miasto Stołeczne Warszawa zwraca uwagę na potrzebę przestrzegania i ochrony praw osób doświadczających bezdomności, dlatego zobowiązuje się działać na rzecz realizacji następujących praw:

 1. Najważniejszym prawem osoby w kryzysie bezdomności jest prawo do wyjścia z bezdomności. Ważne jest podejmowanie działań, które będą miały na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wszystkich osób doświadczających bezdomności.

 2. Należy dążyć do zagwarantowania każdej osobie doświadczającej bezdomności (zgodnie z jej wolą), dostępu do godnego tymczasowego schronienia, w sytuacji gdy niemożliwe jest niezwłoczne udzielnie jej pomocy mieszkaniowej.

 3. Osoby doświadczające bezdomności mają prawo do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej. Prawo to realizują z poszanowaniem innych uczestników tej przestrzeni, nie doznając w tym zakresie większych ograniczeń niż te, które odnoszą się do wszystkich osób.

 4. Pracownicy, którzy świadczą usługi, szanują i przestrzegają prawa do równego traktowania. Nie dyskryminują przy tym osób, które nie mają domu.

 5. Osoby, które doświadczają bezdomności, mają prawo do ochrony swoich praw pracowniczych oraz do korzystania z adresu korespondencyjnego, jeżeli taka forma pomocy i kontaktu jest im niezbędna.

 6. Należy dążyć do zapewnienia prawa dostępu do podstawowych, publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych, tak aby osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogły z nich korzystać.

 7. Osoby doświadczające kryzysu bezdomności mają prawo do korzystania z usług publicznych, w szczególności do usług ratujących życie realizowanych przez: ochronę zdrowia, policję i straż pożarną.

 8. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do udziału w wyborach, w tym prawo do wpisania się do rejestru wyborców oraz otrzymania dokumentów, które umożliwiają potwierdzenie tożsamości podczas głosowania w wyborach.

 9. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz do sprawowania kontroli nad tymi danymi, tak jak inni obywatele. Są to w szczególności informacje na temat ich stanu zdrowia, karalności (jeżeli wystąpiła), historii zamieszkania, życia prywatnego oraz historii życia rodzinnego. Instytucje publiczne i podmioty niepubliczne działające na zlecenie m.st. Warszawy mają obowiązek chronić ich dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do prywatności. Prawo to powinno być szanowane i chronione w najszerszym możliwym zakresie i we wszystkich miejscach, w których te osoby przebywają i zamieszkują. Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa innych osób.

 11. Prawo do podejmowania decyzji w ramach czynności niezbędnych do przetrwania jest istotne. Powinno być jednak realizowane w granicach prawa i zachowania bezpieczeństwa innych osób. Należy dążyć do tego, aby żadna osoba nie znalazła się w sytuacji, która zmuszałaby ją do podejmowania takich decyzji.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 1836/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Warszawskiej karty praw osób doświadczających bezdomności dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji

Informacje jakie działania podejmuje Warszawa dla osób w kryzysie bezdomności znajdziesz na stronie miejskiej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci

Nie znalazłeś informacji?