null Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Pamiętaj o:
      a. uszkodzonym dowodzie osobistym,
      b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Odbierz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym, w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 5. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,  wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia pisemnie, za pomocą poczty lub telefaksu – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 9. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?