Zameldowanie/wymeldowanie

null Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj.

Sprawdź, jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

DOKONAJ ZGŁOSZENIA (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP).

 II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
 2. Pamiętaj o:
  1. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  2. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przez pełnomocnika (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie m.st. Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu),
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
 2. 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania.
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru: http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 5. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
 6. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?