null Dowody osobiste - pytania

Ogólne informacje

Po co kolejne zmiany w dowodach osobistych?

Zmiany w dowodach osobistych są spowodowane ujednoliceniem wydawanych dokumentów oraz ich zabezpieczeń  w krajach Unii Europejskiej. Odciski palców oraz skan podpisu mają być dodatkowym zabezpieczeniem przed fałszowaniem dokumentów oraz podrabianiem naszej tożsamości.

Czy muszę w ogóle posiadać dowód osobisty? Mam ważny paszport.

Każdy pełnoletni obywatel RP mieszkający w kraju ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Mój dowód osobisty dawno utracił ważność. Czy muszę go wymieniać? Posługuję się na co dzień paszportem.

Tak, trzeba złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Czy są jakieś kary za nie posiadanie dowodu osobistego?

Tak, osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego lub jego wymiany  podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Co oznacza druga cecha biometryczna w dowodzie osobistym?

Druga cecha biometryczna w dowodzie osobistym to odciski palców. Pierwszą, już istniejącą, jest zdjęcie w dowodzie.

Czy wymiana dowodu na nowy dowód z odciskami palców jest płatna?

Nie, nie ma opłaty za wymianę dowodu osobistego.

Czy będzie obowiązek wymiany dowodów osobistych na nowe dowody z odciskami palców?

Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Wydane dowody zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to także, dowodów osobistych wydanych na czas nieoznaczony.

Czy mogę wymienić dowód na ten z odciskami palców mimo, że mój dotychczasowy dowód jest jeszcze ważny?

Tak, można wymienić dotychczasowy dowód osobisty na dowód  z odciskami palców jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dowodu.

Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Czy jest jakiś termin, do kiedy powinnam wystąpić o wymianę dowodu osobistego?

O wymianę dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie, w tym zmiany nazwiska, należy wystąpić niezwłocznie.

WAŻNE!  Po zmianie danych zawartych w dowodzie osobistym – dotychczasowy dokument tożsamości straci ważność  po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (np. zmiany nazwiska).

Znalazłem cudze dokumenty, w tym dowód osobisty. Co mam z nim zrobić?

Niezwłocznie przekazać ten dokument do najbliższego urzędu lub Policji albo innemu organowi administracji publicznej, a za granicą konsulowi RP.

Czym jest dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument, który potwierdza tożsamość osoby oraz polskie obywatelstwo. Pozwala też na przekraczanie granic głównie krajów strefy Schengen.

Co to jest numer CAN w dowodzie osobistym?

Numer CAN  to numer, którym trzeba się posłużyć, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też  e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

Do czego służy e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Dowody takie wydane są od 4 marca 2019 roku.

E – dowód służy do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej np. ePUAP,

 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,

 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,

 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

https://www.gov.pl/web/e-dowod

Co to jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.
Aby uzyskać certyfikat podpisu osobistego w dowodzie osobistym  należy wyrazić na to zgodę we wniosku o wydanie dokumentu. Certyfikat ten potwierdza prawdziwość danych posiadacza podpisu. Zawiera imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Zostałam opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Czy jej ubezwłasnowolnienie ma jakiś wpływ na dowód osobisty?

Tak, jeżeli w tym dowodzie zostały wcześniej zamieszczone certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikat podpisu osobistego. O tym, czy zostały zamieszczone można dowiedzieć się w urzędzie. Jeżeli tak, należy niezwłocznie wystąpić o nowy dokument.

Do wniosku trzeba dołączyć informację o całkowitym ubezwłasnowolnieniu oraz ustanowieniu opiekuna (konkretnej osoby), który ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu bez w/w certyfikatów.

Co to jest mobilna stacja urzędnika?

To jest przenośny komputer. Rolą mobilnej stacji urzędnika ma być obsłużenie osoby w miejscu jej pobytu (poza siedzibą urzędu) w zakresie :

 • przyjęcia wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców

 • wydania dowodu osobistego wraz z aktywacją warstwy elektronicznej

 • aktywacji certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .

Jaki jest czas oczekiwania na dowód osobisty?

Do 30 dni. Jeżeli ten termin zostanie wydłużony, Urząd o tym powiadamia.

Za miesiąc kończę 18 lat. Czy mogę złożyć wniosek o dowód osobisty już teraz?

Tak, ale nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Podpis w dowodzie osobistym

Czyj podpis będzie znajdował się na dowodzie osobistym?

Odwzorowanie podpisu posiadacza dowodu będzie zamieszczane w warstwie graficznej dowodu każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia.

Podpisu posiadacza dowodu powyżej 12 roku życia nie będzie w dowodzie osoby, która nie może fizycznie złożyć podpisu.

Jaki podpis będzie widniał w dowodzie osobistym?

W dowodzie będzie widoczny skan własnoręcznego podpisu. Takiego podpisu, jakim posługujemy się na co dzień.

Czy mogę odmówić złożenia własnoręcznego podpisu?

Własnoręczny podpis jest formalnym wymogiem wniosku o wydanie dowodu osobistego. W przypadku odmowy jego złożenia,  wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Czy w jej dowodzie będzie widniał podpis?

Tak, skan podpisu posiadacza dowodu będzie widniał w dowodzie każdej osoby po 12 roku życia, jeżeli może/potrafi się podpisać.

Jak rozumieć stwierdzenie „podpis własnoręczny”?

Czy za „podpis własnoręczny” można uznać samo nazwisko, czy imię/imiona i nazwisko?

Czy „podpisem własnoręcznym” może być pierwsza litera imienia/imion i nazwisko?

Nie ma w przepisach jednoznacznej definicji podpisu własnoręcznego. Poniżej są pojęcia, definicje oraz zapisy w orzecznictwie sądów, które są przydatne w tłumaczeniu mieszkańcom pojęcia „własnoręczny podpis”:

Podpis – znak graficzny związany z nazwiskiem danej osoby (słownik).

Własnoręczny – napisany, zrobiony własną ręką (słownik)

Podpis własnoręczny – art. 78 par. 1 KC – do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Orzecznictwo sądów:

I. Podpis własnoręczny =

1. podpis własnoręczny jest nosicielem powtarzających się cech indywidualnych, utrudniających podrobienie, ale jednocześnie pozwalających na odróżnienie go od innych.

2. Podpis powinien zawierać znaki graficzne pozwalające na ustalenie tożsamości osoby, która go nakreśliła.

3. Znak pisarski, użyty w roli podpisu, musi umożliwiać identyfikację osoby, od której pochodzi, a więc wykazywać cechy indywidualne i powtarzalne.

II. Podpis własnoręczny, to podpis złożony w taki sposób, aby było możliwe odczytanie imienia i nazwiska lub nazwiska wnioskodawcy z wyłączeniem parafek.

Ważność dowodu

Na jaki okres ważności będą wydawane dowody osobiste z odciskami palców?

 • 10 lat – dla osób od 12 roku życia,

 • 5 lat – dla osób do 12 roku życia,

 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo, z powodów medycznych, nie można pobrać odcisków palców.

Moja mama ma wydany w 2012r. dowód osobisty na „czas nieoznaczony”. Czy musi wymieniać dowód osobisty na ten z odciskami palców”?

Wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015r. zachowują swoją ważność. Dowód z terminem „czas nieoznaczony” można wymienić, ale nie trzeba.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego, gdy kończy się jego ważność?

Z wnioskiem o wydanie dowodu z powodu upływu terminu ważności należy wystąpić na 30 dni przed upływem terminu ważności.

Dowody osobiste miały być ważne 10 lat. Dlaczego ja takiego dowodu nie mam? Złożyłem wniosek o dowód we wrześniu tego roku. Odebrałem też we wrześniu, a dowód mam ważny do 3 sierpnia 2031r. Czy to jest błąd w dowodzie?

Nie, nie jest to błąd. Termin wydawanych dowodów pomiędzy 2 sierpnia a 6 listopada 2021r. będzie skrócony. Wszystkie dowody wydane w tym czasie będą miały jeden termin ważności – do 3 sierpnia 2031r.

Wynika to z zapisu art. 3b Ustawy z dnia 8 lipca 2021r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1393) - "(...) Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031r. ".

Zwrot "W tym okresie..." oznacza czas wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Czy tatuaż na twarzy wymaga wymiany dowodu osobistego?

Bez wglądu w zdjęcie z dowodu osobistego i porównania z obecnym wizerunkiem twarzy, trudno jest ocenić czy tatuaż na twarzy zmienia wygląd wizerunku na tyle, że należy wymienić dowód osobisty. Należy dokonać samodzielnej oceny czy obecny wygląd zmienił się na tyle, że wymagana jest wymiany dowodu osobistego.

Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego

Czy wniosek o dowód osobisty mogę złożyć w każdym urzędzie?

Tak, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym Urzędzie, niezależnie od miejsca zameldowania.

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Nie, za osobę częściowo ubezwłasnowolnioną wniosek składa kurator.

Do wniosku trzeba dołączyć informację o częściowym ubezwłasnowolnieniu oraz ustanowieniu kuratora (konkretnej osoby), który ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu.

ALE! Osoba częściowo ubezwłasnowolniona może sama odebrać dowód osobisty.

Mam niepełnosprawną bliską osobę, którą się opiekuję, nie może przyjść do urzędu, żeby złożyć wniosek, czy mogę za nią złożyć wniosek i zdjęcie, mam pełnomocnictwo notarialne do załatwiania wszelkich czynności od tej bliskiej osoby?

Nie, złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego nie można dokonać przez pełnomocnika. 
Wyjątki! W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

W przypadku niemożności złożenia wniosku w urzędzie, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, wtedy pracownik urzędu przyjmie wniosek w miejscu pobytu tej osoby (w obrębie gminy obsługiwanej przez Urząd), chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Niemożność osobistego stawiennictwa należy uprawdopodobnić.

Czy mogę złożyć wniosek na dowód osobisty legitymując się aplikacją mObywatel?

Nie, przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedstawić dotychczasowy posiadany dowód osobisty albo, w przypadku jego braku, ważny paszport.

Kto musi złożyć wzór podpisu?

Wzór podpisu składa posiadacz dowodu osobistego powyżej 12 roku życia (dziecko powyżej 12 roku życia i osoby dorosłe). Posiadacz to osoba, na której dane będzie wystawiony dowód osobisty.

Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego można załatwić drogą listowną?

Nie, złożenie wniosku o wydanie/wymianę dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Utraciłem dowód osobisty, na podstawie jakiego dokumentu mogę złożyć wniosek na dowód osobisty?

W przypadku utraty dowodu osobistego przy składaniu wniosku należy przedstawić ważny paszport, a w przypadku jego braku inny dokument zawierający fotografię np. prawo jazdy, legitymację studencką/szkolną, legitymację służbową.

Czy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego z powody utraty poprzedniego zastępuje zgłoszenie utraty tego dowodu?

Nie, do wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty poprzedniego dokumentu należy dołączyć też formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

Jestem osobą  w podeszłym wieku / niepełnosprawną, w jaki sposób mogę złożyć wniosek na dowód, jeśli nie mogę osobiście przyjść do urzędu?

Istnieje możliwość przyjęcia wniosku i pobrania odcisków palców poza urzędem, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, za pomocą mobilnej stacji. W takim przypadku należy skontaktować się z urzędem miejsca pobytu celem umówienia wizyty urzędnika.

Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka może złożyć jeden rodzic?

Tak.

Czy mogę złożyć w urzędzie konsularnym za granicą wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

W jakich przypadkach składasz wniosek?

Złóż wniosek o dowód osobisty jeśli:

 • masz ukończone 18 lat

 • zmieniły się dane osobowe w dowodzie, na przykład nazwisko

 • zmienił się twój wygląd

 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony (najpierw zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego)

 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Odbiór dowodu osobistego

Czy mogę dostać powiadomienie SMS, że mój dowód jest do odbioru?

Tak, jeżeli we wniosku o wydanie dowodu osobistego został podany nr telefonu oraz została wyrażona zgoda na przekazanie tego numeru do Rejestru Danych Kontaktowych.

Od roku nie odebrałem dowodu osobistego. Czy teraz, jak wchodzi nowy wzór, mogę go odebrać, czy muszę złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu?

Dowód osobisty powinno się odebrać niezwłocznie, ale można to zrobić w okresie jego ważności. Jeżeli termin ważności nieodebranego dokumentu upłynął, trzeba wystąpić o nowy dokument.

Czy moja żona/mąż może odebrać dowód za mnie?

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Istnieją dwa wyjątki, w których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został pobrany przez pracownika urzędu w miejscu pobytu osoby

 2. wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Fakt niemożności odbioru dowodu osobiście należy uprawdopodobnić.

WAŻNE! Możemy dostarczyć dowód osobisty!!!

W przypadku, gdy wnioskodawca nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Jaki jest dokładnie wzór pełnomocnictwa szczególnego? Czy wzór, do którego zamieszczony poniżej link jest prawidłowy?

https://www.podatki.gov.pl/media/4284/pps-1-02-17.pdf

Pełnomocnictwo szczególne powinno zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie miejsca i datę jego wystawienia

 • nazwę pisma, np. "pełnomocnictwo szczególne"

 • dokładnie określonego mocodawcę i pełnomocnika – koniecznie trzeba zawrzeć dane takie jak imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a także dane z dowodu osobistego albo numer PESEL

 • jeśli pełnomocnikiem będzie adwokat lub radca prawny, konieczne będzie także dodanie numeru wpisu na listę adwokatów bądź radców prawnych

 • dokładne określenie sprawy, jaką pełnomocnictwo obejmuje

 • własnoręczny, czytelny podpisy mocodawcy

Zobacz wzór pełnomocnictwa szczególnego

Czy muszę mieć przy odbiorze nowego dowodu dotychczasowy dowód mimo, że termin jego ważności już upłynął?

Tak, przy odbiorze dowodu osobistego należy przedstawić dotychczasowy dowód celem jego „fizycznego” unieważnienia, w tym uszkodzenia warstwy elektronicznej.

Czy przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność dziecka?

Dziecko nie musi być obecne podczas odbierania dowodu jeśli:

 • nie ukończyło 5 roku życia,

 • ukończyło 5 rok życia, ale nie ukończyło 12 roku życia i było obecne przy składaniu wniosku.

Matka dziecka złożyła wniosek na dowód dla naszego dziecka, czy ja jako ojciec  mogę odebrać wyprodukowany dowód?

Tak, dowód osobisty może odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Nie chcę zatrzymywać starego dowodu u siebie. Czy mogę go oddać podczas odbioru nowego dowodu? Czy dostanę potwierdzenie, że go oddałem?

Dotychczasowy dowód osobisty trzeba przedstawić przy odbiorze nowego do anulowania. Można go zostawić w Urzędzie – będzie wtedy przechowywany razem z innymi dokumentami osoby, dotyczącymi dowodów osobistych. Data zwrotu takiego dokumentu będzie zamieszczona w systemie, a w formularzu odbioru nowego dowodu będzie informacja, czy „stary” zatrzymał urząd, czy zwrócił posiadaczowi.

Potwierdzenie, w formie zaświadczenia, zawsze można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku o wydanie zaświadczenia oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jaki jest czas na odbiór dowodu osobistego?

Dowód osobisty powinno odebrać się niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że jest on gotowy do odbioru w Urzędzie. W wyjątkowych przypadkach dowód można odebrać w okresie jego ważności. Po upływie terminu ważności nieodebranego dokumentu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego dowodu.

Czy mogę upoważnić pełnomocnika odbierającego dowód osobisty za mnie do ustalenia kodów PIN do certyfikatów w dowodzie?

Nie. Kody PIN do certyfikatów ustala posiadacz dowodu osobistego. Gdy nie jest to możliwe w momencie odbioru dowodu, kody PIN można ustalić w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie w okresie ważności dowodu osobistego.

Czy muszę przy odbiorze dowodu osobistego od razu ustalać PIN-y do certyfikatów?

Nie, kody PIN można ustalić po odbiorze dowodu osobistego w dowolnym urzędzie w okresie ważności dowodu osobistego.

Pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie dowodu, a odbiorem dokumentu zgubiłem dotychczasowy dowód, co powinienem zrobić? Czy bez niego mogę odebrać nowy dowód?

Jeżeli jeszcze nie ma nowego dowodu do odbioru trzeba niezwłocznie zgłosić utratę dotychczasowego dowodu, żeby unieważnić dotychczasowy dowód celem zabezpieczenia go przed nieuprawnionym wykorzystaniem.  

Jeżeli nowy dowód jest już gotowy do odbioru, urzędnik wyda nowy dokument po złożeniu oświadczenia o utracie „starego”.

Co trzeba przedstawić, jakie dokumenty, zaświadczenia, żeby uprawdopodobnić fakt niemożności odbioru dowodu osobistego?

Opinia MSWIA

Zgodnie z przytoczonym przepisem odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Pełnomocnik, powinien taki fakt co najmniej uprawdopodobnić.

Generalnie stan faktyczny, upoważniający do skorzystania z art. 30 powinien być analogiczny, jak ten z art. 26 ust. 1, a jedynie różnić się datą wystąpienia tj. po dniu złożenia wniosku (a zatem wnioskodawca nie mógł żądać przyjęcia wniosku w domu).

Analogiczne pojęcie występuje w art. 50 §3 kpa, art. 177 §2 kpk

Należy badać:

 • wystąpienie przeszkody po dacie złożenia wniosku

 • trwałość przeszkody

 • długość jej trwania

 • możliwość jej przezwyciężenia

 • ewentualność pogorszenia się okoliczności uniemożliwiających odbiór dokumentu

Np.:

 • zły stan zdrowia wynikający z podeszłego wieku lub braku sił

 • obiektywne trudności w możliwości zgłoszenia się po dowód - przeszkody żywiołowe, powódź, przebywanie w zakładzie karnym

 • kwarantanna / izolacja

Za „inną niedającą się pokonać przeszkodę” nie można uznać pobytu wnioskodawcy poza granicami Polski, np. w celach zarobkowych

Udokumentowanie okoliczności potwierdzających zaistnienie choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, uzasadniających odbiór przez pełnomocnika dowodu osobistego.

Okoliczności te, jak również data ich powstania, powinny zostać przynajmniej uprawdopodobnione →np. poprzez okazanie do wglądu dokumentu medycznego wskazującego na chorobę lub niepełnosprawność - np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności

PAMIĘTAJ! Urzędnik zawsze może dostarczyć dowód do miejsca pobytu osoby!

Czy informacja o odbiorze dowodu będzie przesyłana tylko sms-em, czy może być również przesyłana e-mailem?

TAK. Informację o możliwości odbioru dowodu osobistego można uzyskać na trzy sposoby:

Przez internet Sprawdź, czy dowód osobisty jest do odbioru - osoba może dostać powiadomienie o dowodzie osobistym gotowym do odbioru drogą sms, w przypadku gdy we wniosku o wydanie dowodu podała nr telefonu i wyraziła zgodę na zarejestrowanie go w Rejestrze Danych Kontaktowych.

E-MAIL - osoba może dostać powiadomienie o dowodzie osobistym gotowym do odbioru na swój adres e–mail, w przypadku gdy we wniosku o wydanie dowodu podała e–mail i wyraziła zgodę na zarejestrowanie go w Rejestrze Danych Kontaktowych.

SMS - jeżeli we wniosku o wydanie dowodu osobistego został podany nr telefonu oraz została wyrażona zgoda na przekazanie tego numeru do Rejestru Danych Kontaktowych.

Zgodę na przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych można wyrazić w każdej chwili poza trybem składania wniosku o wydanie dowodu, czy załatwiania innej sprawy. 

Odciski palców

Do czego urzędnikowi są potrzebne moje odciski palców?

Odciski palców są pobierane od osoby, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego, a następnie weryfikowane podczas odbioru tego dokumentu. I tylko przez ten czas (nie dłużej niż 90 dni) będą dostępne w systemie. Wszystkie czynności są wykonywane w oparciu o przepisy Ustawy o dowodach osobistych.

Czy moje odciski palców będą komuś udostępniane przez urząd?

Nie, organ gminy nie ma prawa udostępniać odcisków palców. Może jedynie, na wniosek, udostępnić informację, czy te odciski zostały pobrane, czy nie.

Czy na dowodzie będzie widoczny odcisk palca?

Nie, odcisk palca będzie znajdować się wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Czy mogę odmówić złożenia odcisków palców?

Odciski palców są formalnym wymogiem procedowania wniosku o wydanie dowodu osobistego. W przypadku odmowy ich złożenia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli palec, z którego pobrano odcisk, zostanie uszkodzony,  jak zostanę zweryfikowany przy odbiorze dowodu?

W uzasadnionych przypadkach, np. z powodów medycznych, które powstały po złożeniu wniosku, organ gminy może wydać dowód osobisty bez weryfikacji odcisku.

Uległem wypadkowi  po złożeniu wniosku o wydanie dowodu. Mam rękę w gipsie. Nie można z tej ręki pobrać odcisków palców. Czy będę mógł odebrać dowód osobisty?

Tak, w uzasadnionych przypadkach (z powodów medycznych), które powstały po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu, organ gminy może wydać dowód osobisty bez weryfikacji odcisków palców.

Czy od każdej osoby będą pobierane odciski palców?

Odciski palców będą pobierane od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia.

Odciski palców nie będą pobierane od:

 • dzieci poniżej 12 roku życia,

 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, od osób które skończyły 12 lat |

(z powodów medycznych), wtedy dowód osobisty wydawany jest bez odcisków palców z terminem ważności 12 miesięcy.

Które odciski palców są pobierane?

Pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni. W przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość.

Nie posiadam w ogóle linii papilarnych, jak zostanie wyrobiony mi nowy dowód?

W przypadku trwałej niemożności pobrania odcisków palców obu dłoni (tylko powody medyczne) można odstąpić od ich pobrania.

Wprzypadku trwałej niemożności pobrania odcisków palców, dowód osobisty będzie wydany na 10 lat.

Jestem kaleką, nie posiadam jednej ręki, więc nie można pobrać odcisków palców. Na jaki okres dostanę nowy dowód osobisty?

W określonych przypadkach, z powodów medycznych, można pobrać odciski palców jednej dłoni. W takim przypadku dowód osobisty będzie wydany na 10 lat.

Czy odciski palców pozostaną na stałe w systemie?

Nie. Odciski palców przechowuje się w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego.

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego

W jaki sposób można zgłosić utratę dowodu osobistego?

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w urzędzie gminy albo w przypadku osoby, która posiada profil zaufany przez platformę ePUAP.

W trakcie pobytu za granicą można dokonać takiego zgłoszenia w konsulacie RP osobiście, za pomocą telefaksu lub pocztą.

Jestem osobą niepełnosprawną, nie mam założonego profilu zaufanego czy w moim imieniu mąż może zgłosić utratę dowodu osobistego?

Tak, jeśli posiada pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia utraty dowodu.

Czy muszę zwrócić uszkodzony dowód osobisty?

Tak, do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się dotychczasowy, uszkodzony dowód osobisty.

Czy mogę zgłosić utratę dowodu osobistego bez składania wniosku o wydanie nowego dowodu?

Tak. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu.

Z jaką datą będę miał unieważniony dowód, gdy zgłoszę jego utratę?

Z dniem zgłoszenia tego faktu do urzędu.

Czy w przypadku utraty dowodu osobistego przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty można przedstawić np. paszport, który już jest nieważny, jeśli nie mam innego dokumentu?

Tak. Należy też pamiętać, że gdy osoba nie posiada żadnego dokumentu pracownik przyjmujący zgłoszenie może ustalić tożsamość osoby zgłaszającej utratę na podstawie Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacji dowodów osobistych albo innych dostępnych mu rejestrów. W skrajnych przypadkach można poprosić o przyjście z osobą towarzyszącą, która poświadczy tożsamość zgłaszającego utratę.

Czy w przypadku utraty dowodu osobistego przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty można przedstawić - gdy nie mamy innych dokumentów zawierających fotografię - sam formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego?

TAK – j/w

Czy w sytuacji utraty dowodu osobistego można ten fakt zgłosić wysyłając e-maila do urzędu?

Nie, mail nie jest uznawany ustawą o dowodach jako oficjalny środek komunikacji z urzędem zakresie zgłoszenia utraty dowodu. Nie jest też przewidziany, jako „droga” składania zgłoszenia utraty dowodu w ustawie o dowodach osobistych.

Czy przebywając poza granicami Polski można drogą e-mail powiadomić konsulat o utracie dowodu osobistego, czy to wystarczy?

Nie, droga mailowa nie jest dozwolona – tylko osobiście, faks, poczta.

Gdzie w przypadku np. mikrouszkodzeń, będzie można się zwrócić z prośbą o sprawdzenie, czy takie mikrouszkodzenia rzeczywiście mają miejsce?

Mikrouszkodzenia w warstwie graficznej – posiadacz sam musi zweryfikować, czy dowód osobisty podlega wymianie z powodu uszkodzenia. Należy pamiętać, że wygląd dowodu i jego uszkodzenia ocenia spora ilość instytucji oraz urzędów – wszyscy, którzy wymagają dowodu do wglądu. Jeżeli jakiś urząd/instytucja zakwestionuje wygląd dowodu – należy go wymienić lub jeżeli posiadacz sam uważa (ocenia), że może mieć problemy w legitymowaniu się dowodem to go wymienia.

Mikrouszkodzenia w warstwie elektronicznej – „fizycznie” w urzędzie nigdzie nie można tego zrobić. W przypadku podejrzeń, że nasz dowód mógł zostać uszkodzony, np. podczas próby podpisania elektronicznego wniosku/formularza podpisem osobistym – posiadacz musi go wymienić.

Warstwę elektroniczną można też zweryfikować poprzez odpowiednie aplikacje:

 1. portal gov.pl = https://www.gov.pl/web/e-dowod - na dole strony są aplikacje do ściągnięcia na komputer – jeżeli osoba ma specjalny czytnik w domu, loguje się, wpisuje nr CAN z dowodu i sprawdza, czy ma aktywne certyfikaty.

 2. „Apka” Edo.app na telefon, po jej ściągnięciu istnieje możliwość sprawdzenia certyfikatów – należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Kradzież tożsamości - podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Moje dane wyciekły z banku, w jaki sposób mogę zastrzec dowód w urzędzie?

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacz dowodu może zgłosić ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego. Dowód unieważniany jest z dniem zgłoszenia.

Warto też zgłosić ten fakt w systemie bankowym.

Czy jest jakiś formularz, który muszę wypełnić w sytuacji gdy moje dane dostały się w niepowołane ręce?

Tak, należy wypełnić formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Jest on dostępny na miejscu, w urzędzie lub na stronie internetowej um.warszawa.pl w zakładce „Załatw sprawę w urzędzie”.

Czy mój dowód osobisty zostanie od razu unieważniony w systemie w momencie, gdy wypełnię formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych? 

Tak, dowód osobisty zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Nie znalazłeś informacji?