null Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 
 
 
Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe jest realizowana w m.st. Warszawie przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.

 

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.
  2. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  3. Udaj się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy – wykaz.

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?