null Karta Dużej Rodziny - pytania

Karta Dużej Rodziny (KDR)

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

Komu przysługuje KDR

Dla kogo jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Jak uzyskać KDR

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby otrzymać KDR należy złożyć wniosek w gminie/Urzędzie Dzielnicy odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy/Urzędzie Dzielnicy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Ile czasu ma gmina/Urząd Dzielnicy na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Co do zasady gmina/Urząd Dzielnicy powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina/Urząd Dzielnicy po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

W jakim czasie od wysłania przez gminę/Urząd Dzielnicy wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy/Urzędu Dzielnicy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy/Urzędu Dzielnicy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy/Urzędu Dzielnicy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku, gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Dokumenty

Czy gmina/ Urząd Dzielnicy powinna gromadzić kopie okazywanych dokumentów?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

W jakich sytuacjach należy żądać aktu małżeństwa?

Uprawnienia wynikające z programu przysługują małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu troje dzieci. Małżonek może nie mieć żadnych własnych dzieci. W przypadku, gdy małżonek będzie się ubiegać o przyznanie uprawnień, a powstaną wątpliwości co do jego związku małżeńskiego z rodzicem, wówczas składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać akt małżeństwa.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel (mKDR)

Karta Dużej Rodziny (KDR) w aplikacji mObywatel (mKDR) dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną.

Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia (otwarcie w nowym oknie), gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek w urzędzie dzielnicy https://warszawa19115.pl/-/karta-duzej-rodziny lub on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie dzielnicy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel.

Następnie pobierz aplikację mObywatel z Google Play lub App Store.

Uruchom aplikację mObywatel. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.

Zniżki

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym?

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl (otwarcie w nowym oknie) oraz www.empatia.mpips.gov.pl (otwarcie w nowym oknie). Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy mogę okazać kartę dziecka podczas ubiegania się o zniżkę dla siebie?

Karty Dużej Rodziny są imienne, dlatego przy korzystaniu ze zniżek należy posługiwać się każdorazowo własną kartą.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Ważność karty

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Duplikat karty

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy/Urzędu Dzielnicy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 13 zł.

Duplikat Karty Dużej Rodziny:

 • opłata w wysokości 13 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona)

 • 10 zł – za przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną kartę.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

 • wniosek o kartę elektroniczną, a karta tradycyjna (plastikowa) została wydana,

 • wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

W jakich przypadkach gmina/Urząd Dzielnicy odstępuje od pobierania opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Urzędu Dzielnicy, który przyznał Kartę Dużej Rodziny.

Koszt wydania duplikatu to 13 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty - decyzja w tym zakresie należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który powinien rozpatrzyć każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny.

Duplikat Karty Dużej Rodziny:

 • opłata w wysokości 13 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona)

 • 10 zł – za przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną kartę.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

 • wniosek o kartę elektroniczną, a karta tradycyjna (plastikowa) została wydana,

 • wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

 Zgubiłam Kartę Dużej Rodziny i mieszkam w innym mieście, czy mogę starać się o nową kartę czy duplikat?

W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydaje się duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13 zł. Natomiast zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. Nową Kartę Dużej Rodziny przyznaje się w przypadku zmiany gminy zamieszkania. Zmiana miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy nie wymaga przyznania nowej Karty, ponieważ nie zmienia się kod zawarty w numerze Karty.

Duplikat Kart jest przyznawany i wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie duplikatu karty oraz do odebrania duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wnioski o wydanie duplikatu Karty są przyjmowane w Urzędzie Dzielnicy lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia.

Wniosek może być złożony drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku, gdy wniosek składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a ustawy, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Zameldowanie/ zamieszkanie

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się w gminie/Urzędzie Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

 Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania?

Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsca zamieszkania w różnych gminach ( na terenie różnych dzielnic), wówczas, każdy z nich składa wniosek w gminie/ Urzędzie Dzielnicy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych członków rodziny (chyba że dane pozostałych członków rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie, za pomocą którego gmina/ Urząd Dzielnicy zamawia Karty Dużej Rodziny). Zatem np. w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, które mieszkają w innej gminie/Dzielnicy, złoży wniosek o przyznanie mu Karty Dużej Rodziny i we wniosku tym wskaże swoje dzieci, wówczas gmina/Dzielnica właściwa dla zamieszkania tego rodzica powinna zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny dla tego rodzica i nie zamawiać wydruku Kart Dużej Rodziny dla jego dzieci.

Przekroczenie wieku przez dziecko/ dzieci

W sytuacji, gdy jedno dziecko traci uprawnienia np. przekracza wiek to czy reszta może korzystać dalej z uprawnień?

Pozostałe dzieci mogą dalej korzystać z uprawnień.

Maturzyści, studenci

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?

Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 31 sierpnia tego samego roku. Osoba taka powinna dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły, w której zdawała maturę. W przypadku, gdy po skończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe i przedstawi odpowiednie zaświadczenie - wówczas uprawnienia przysługują jej także za wrzesień. Jeżeli osoba podejmie studia, wtedy musi przedstawić w październiku zaświadczenie o rozpoczęciu nauki. Wówczas Karta Dużej Rodziny będzie jej przysługiwała maksymalnie do 25. roku życia pod warunkiem, że będzie kontynuowała naukę.

Obcokrajowcy

Czy obywatel Ukrainy może wnioskować o KDR?

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny prawo do jej posiadania przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, zamieszkującą w Polsce;

 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli osoba spełnia ww. warunki może ubiegać się o KDR.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie posiada zmian w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Natomiast zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r., obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na teren Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uznaje się za osobę korzystającą z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona czasowa nie uprawnia do uzyskania KDR.

Związki nieformalne, rozwiedzeni, osoby z dziećmi z poprzednich związków

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje dzieci, to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Np. w związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci, a mężczyzna ma troje dzieci, wśród tych dzieci jedno dziecko jest wspólne - w takiej sytuacji uprawnienia wynikające z programu przysługiwać będą wyłącznie mężczyźnie (gdyż on jest rodzicem trojga dzieci). Uprawnienia wynikające z programu przysługują temu partnerowi, który jest rodzicem trojga dzieci (mogą być to dzieci z różnych związków). Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja małżonka rodzica. Małżonkowi rodzica, w przypadku, gdy rodzic ma co najmniej troje dzieci, przysługują uprawnienia, nawet jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego dziecka.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

 Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?

Tak. Uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom.

 Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi?

Tak. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki.

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują dzieciom małżonka?

Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze związku małżeńskiego, czy też z innych związków małżonków. Zatem uprawnienia przysługiwać będą małżonkom i dzieciom w np. takich przypadkach: - małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i każdy z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków, - małżonkowie mają troje wspólnych dzieci, a jeden z małżonków ma dwoje dzieci z innych związków, - małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, ale jeden z małżonków ma troje dzieci z innych związków.

Rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka

Czy w przypadku rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę dzieci własne i dzieci w ramach pieczy zastępczej?

Tak. Do korzystania z programu uprawnione są dzieci będące członkami rodziny wielodzietnej czyli zarówno dzieci własne, jak i te objęte pieczą zastępczą.

Dla przykładu – uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicom zastępczym, którzy mają jedno dziecko własne i dwoje przyjętych w ramach pieczy zastępczej.

Czy rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka dostają Kartę Dużej Rodziny dożywotnio?

Tak.

Czy siostra będąc wnioskodawcą może wnioskować o Kartę Dużej Rodziny dla brata, który jest pełnoletni i siostra nie pełni pieczy zastępczej?

Wniosek o posiadanie Karty Dużej Rodziny może złożyć rodzic, który ma lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Jeżeli brat nie był w pieczy zastępczej u siostry, to siostra nie będzie mogła wnioskować o KDR dla niego, jedynie dla małżonka oraz swoich dzieci, którym przysługuje prawo do posiadania karty.

Ograniczona władza rodzicielska

Czy rodzicowi, któremu odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską przysługują uprawnienia wynikające z programu?

Rodzic, który ma Kartę Dużej Rodziny, nie traci uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Utrata przez rodzica uprawnień nie następuje, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy rodzic ma na utrzymaniu sześcioro (i więcej) dzieci, a sąd umieścił w pieczy zastępczej troje z nich (ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do trojga dzieci). Wówczas rodzic zatrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do pozostałej trójki dzieci.

Śmierć dziecka / dziecko martwo urodzone

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje w przypadku, gdy trzecie dziecko żyło 3 dni?

Tak, Karta Dużej Rodziny przysługuje Państwu również w tym przypadku. Konieczne będzie podanie numeru PESEL dziecka, a jeżeli nie został nadany to dołączenie aktu urodzenia do wniosku.

Jeżeli trzecie dziecko urodziło się martwe i jest to ujęte w adnotacji w akcie urodzenia. Czy mogę starać się o KDR?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicowi, tylko w przypadku, gdy ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W przedstawionym przypadku, rodzic nie miał na utrzymaniu 3 dzieci.

Nie znalazłeś informacji?