null Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje Ci jeśli:

 • utrzymujesz lub utrzymywałeś co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek, nawet jeśli teraz są już dorosłe bądź zmarły (ale miały nadany nr PESEL),
 • niezależnie od Twojego dochodu,

[!] Dziecko też może korzystać z KDR pod warunkiem, że w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci, które spełniają jeden z warunków:

 • mają mniej niż 18 lat,
 • mają mniej niż 25 lat i nadal się uczą,
 • legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w tym przypadku nie ma ograniczeń wiekowych.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce ze swoją rodziną, to też masz prawo do korzystania z KDR. 
Nie możesz jednak otrzymać KDR jeśli:

 • jesteś w Polsce legalnie ze względu na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy,
 • masz numer PESEL ze statusem UKR.

[§] Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie spełniają warunków określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. 

Krok po kroku

 1. Wniosek o przyznanie KDR oraz niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Prawidłowo złożone wnioski rozpatrujemy niezwłocznie.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wydamy Ci KDR lub jej elektroniczną wersję.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie KDR.
 2. Jeśli składasz dokumenty w urzędzie, okaż oryginały lub odpisy dokumentów, które potwierdzają uprawnienie do KDR:
  • jeśli jesteś rodzicem:
   • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz 
   • oświadczenie, że nie jesteś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
  • jeśli jesteś małżonkiem rodzica – dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz odpis aktu małżeństwa,
  • jeśli masz dzieci, które nie skończyły 18 lat – odpis aktu urodzenia lub dokument, który potwierdzi tożsamość dziecka,
  • jeśli masz dzieci, które skończyły 18 lat i nadal się uczą:
   • dokument, który potwierdzi tożsamość dziecka 
   • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • jeśli masz dzieci, które skończyły 18 lat i mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności:
   • dokument, który potwierdzi tożsamość dziecka 
   • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • jeśli masz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • jeśli masz dzieci, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ono poświadczone przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie

[!] Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem za dodatkową opłatą.
Jeśli chcesz otrzymać duplikat KDR:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu.
 2. Okaż dokument, który potwierdza Twoją tożsamość. W przypadku dziecka – odpis aktu urodzenia lub dokument, który potwierdzi tożsamość dziecka.

[!] Jeśli będzie taka konieczność poprosimy Cię o okazanie innych dokumentów lub ich odpisów np. jesteś cudzoziemcem. 
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Bezpłatnie – za wydanie pierwszej KDR każdej osobie zgłoszonej we wniosku,

 • 15 zł – za wydanie duplikatu, jeżeli zgubisz lub zniszczysz wydaną KDR,
 • 10 zł – za przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy KDR, jeśli masz obecnie tylko kartę elektroniczną.

Możliwe dodatkowe opłaty:

 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
 • 17 zł – oplata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu jest bezpłatne.

Opłatę za duplikat lub dodatkową KDR możesz zrobić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy właściwy dla urzędu dzielnicy, w której składasz wniosek,
 • bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy,
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w urzędzie dzielnicy, w którym składasz wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 • przez internet – na portalu Emp@tia
 • w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz 
  [!] Jeśli zgubisz KDR, zgłoś się do urzędu dzielnicy, który Ci ją wydał.

Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na stronę Emp@tia.
 2. Wybierz sposób logowania. Do wyboru masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 3. Po zalogowaniu wybierz obszar „Karta Dużej Rodziny”.
 4. Kliknij przycisk „utwórz wniosek”.
 5. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 6. Wypełnij wniosek i wyślij go.
 7. SMS-em dostaniesz powiadomienie o tym, że karta jest gotowa do odbioru w urzędzie dzielnicy, która otrzymała Twój wniosek. Jeśli wniosek dotyczył elektronicznej wersji KDR – pojawi się ona w aplikacji mObywatel.

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek o przyznanie KDR.
 3. Udaj się do wybranego urzędu – złóż wniosek i wymagane dokumenty.
 4. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, to udostępnimy Ci wersję elektroniczną KDR lub zamówimy jej wydruk. Informację o możliwości odbioru wydrukowanej karty otrzymasz SMS‑em (jeśli podasz numer telefonu we wniosku). Gotową kartę odbierz w tym samym urzędzie.
 5. Jeśli odmówimy Ci wydania karty, to przekażemy Ci we wskazany przez Ciebie sposób decyzję administracyjną wraz z uzasadnieniem. Decyzję możesz odebrać też osobiście, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu. Jeśli wniosek dotyczył elektronicznej wersji KDR – pojawi się ona w aplikacji mObywatel.

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt.
Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie
Pisma w Twojej sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny, który podasz we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać je osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

 • Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.
 • Jeśli poprosimy Cię o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, termin ten może przedłużyć się do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję, możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Masz na to 14 dni od daty odebrania decyzji. 
W górnej części odwołania napisz: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy”. Odwołanie musisz złożyć w urzędzie dzielnicy, który wydał decyzję.

Uwagi

 • Jeśli składasz wniosek i mieszkasz w Warszawie:
  1. w rubryce „nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny” wpisz „Prezydent m.st. Warszawy”,
  2. w rubryce „adres organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny”, wpisz nazwę i adres urzędu dzielnicy, w którym składasz wniosek. Najlepiej, aby był to urząd najdogodniejszy dla Ciebie np. najbliższy miejscu Twojego zamieszkania.
 • KDR uprawnia do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych firmach. Listę miejsc i wysokość zniżek znajdziesz na portalu Emp@tia. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
 • Zniżki, które Ci przysługują na podstawie KDR są niezależne od zniżek, które przysługują, gdy korzystasz z Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka.
 • Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr 
 • Podstawę prawną i inne dokumenty związane z Rządowym Programem znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Każdy posiadacz KDR może z niej korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że w chwili jej użycia nie musi Ci towarzyszyć cała rodzina.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 14.11.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?