null Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dowolnym urzędzie dzielnicy.
 4. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:
  1. dokument podróży,
  2. Kartę Polaka,
  3. inny dokument ze zdjęciem,
  4. dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z  przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość .
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych. 
 4. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 1 wniosku (dane rodziców osoby małoletniej).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak – czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Numer PESEL mogą uzyskać:
  1. obywatel Ukrainy,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
  3. członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
  4. małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, który nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r. 

 1. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:
  1. posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
  2. którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą;
  3. którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.
 2. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium RP. 
 3. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 
 4. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 6. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie unieważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentu tożsamości potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.
 7. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby: 
  1. która nie ukończyła 12. roku życia,
  2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
  3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 8. Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego. 
 9. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta. 

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?