null Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dowolnym urzędzie dzielnicy.
 4. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:
  1. dokument podróży,
  2. Kartę Polaka,
  3. inny dokument ze zdjęciem,
  4. dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z  przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość .
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych. 
 4. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 1 wniosku (dane rodziców osoby małoletniej).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak – czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Numer PESEL mogą uzyskać:
  1. obywatele Ukrainy,
  2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
  3. członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
  4. małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego,

którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r. 

 1. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:
  1. posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany;
  2. którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 
 2. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. 
 3. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 
 4. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 6. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie unieważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentu tożsamości potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.
 7. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 8. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby: 
  1. która nie ukończyła 12. roku życia,
  2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
  3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 9. Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego. 
 10. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta. 

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?